Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Dnešným dňom Mesto Bardejov začalo s preberacím konaním stavby „Rekonštrukcia kláštora františkánov v Bardejove“.

Stavba, ktorá je realizovaná spoločnosťou GMT development, s.r.o  od 26. 11. 2020 prešla komplexnou rekonštrukciou a v súčasnosti sa odstraňujú posledné nedorobky.

Počas 10 mesiacov na objekte bola vymenená strešná krytina vrátane opravy poškodených prvkov krovu, latovania a vyspravenia komínov.

Objekt prešiel aj komplexným reštaurovaním  fasád, ktoré zároveň odhalili nové nepredpokladané nálezy.

V roku 2012 bol vykonaný reštaurátorský výskum v interiéri kláštora a na exteriérových fasádach kláštora. Výskum potvrdil nález sgrafitovej výzdoby s predpokladaným menším rozsahom plochy na reštaurovanie. Reštaurátorský výskum vyhodnotil nálezové situácie na východnej fasáde bez nálezu výmaľby, z predmetného dôvodu sa nepredpokladalo reštaurovanie východnej (najväčšej) fasády vo väčšom rozsahu. Pri celoplošnom odstránení sekundárnych omietkových a farebných vrstiev počas realizácie stavby bol zistené, že plocha sgrafitovej výzdoby je oveľa väčšia vrátane nálezu nových pilastrov, maľovaného vlysu nad pilastrami, profilovaných sgrafitových ríms na oknami. K novému výrazu fasád boli dopasované aj nové okná.

Okrem nového šatu exteriéru prešiel aj interiér významnou obnovou vrátane novej technickej infraštruktúry, ktorej predchádzal komplexný archeologický výskum.

V objekte boli obnovené pôvodné historické podlahy z 19. storočia a doplnené nové drevené a keramické podlahy.

Rekonštruované boli všetky omietky a hodnotné historické výmaľby  napr. v refektári (pôvodnej jedálni mníchov), ambite a pod. prešli reštaurovaním, ktoré odhalilo nové nepoznané nálezy nadregionálneho významu.

Kláštor získal celkovo nový komplexný výraz s priznaním svojho historického charakteru.

Predpokladaný termín kolaudácie stavby je koniec novembra 2021.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-10-12, 14:37  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám