Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751 - tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatka v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

 1.  Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.
 2.  Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:

- nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),

- biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, listie, konáre a pod.),

- drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

            V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a Manuálu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov pre veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a jednotlivé vyseparované zložky komunálnych odpadov (papier, sklo, PET fľaše, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, ...) je vyhradený primeraný priestor s technickým vybavením na stálom mieste počas celého roka v zbernom dvore na ul. Štefánikovej č. 3751 - sídlo spol. EKOBARD, a.s. (tel. č. 0910 809 868, 0910 809 869).

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí (osobitný) miestny poplatok - § 80 ods. 5 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzba tohto poplatku za drobný stavebný odpad je 0,02 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa platí na základe vážneho preberacieho lístka od správcu zberného dvora, ktorý je potrebné zaplatiť priamo na zbernom dvore.

P.S.: V prípade nepriaznivého počasia a neumiestnenia veľkoobjemového kontajnera v stanovenom termíne, sa uskutoční náhradný termín v čase po skončení plánovaného harmonogramu t.j. od 18.11.2021. Spresnenie termínu bude zverejnené v tlači, na webovej stránke mesta www.bardejov.sk a na teletexte Bardejovskej televízie.

Záberový rajón: ulica, obytný blok - miesto uloženia kontajnera                                

 1. s í d l i s k o   O B R A N C O V   M I E R U

- 27.9.2021 -

Komenského - parkovisko pri K2

Ťačevská - parkovisko pri K5

- 28.9.2021 -

Komenského - parkovisko pri D4

Komenského - parkovisko pri MŠ

- 29.9.2021 –

Komenského - parkovisko pri A8

Komenského - parkovisko pri A10

- 30.09.2021 -

Ťačevská - parkovisko pri bloku B
Bezručova - parkovisko pri bloku D6

- 1.10.2021 -

Ťačevská - parkovisko pri bloku K10

Sázavského - parkovisko pri bloku I2

- 4.10.2021 -

Wolkerova - parkovisko pri bloku G2
Gorlická – malé parkovisko pri OD AB

- 5.10.2021 –

Moyzesova - parkovisko pri bloku E4
Gorkého - parkovisko pri tržnici AB


- 6.10.2021 –

Gorkého - parkovisko pri bloku A1

Jirásková - parkovisko pri Gymnáziu

-7.10.2021 -

Partizánska - parkovisko pri bloku H1
Partizánska - parkovisko pri bloku B4

- 8.10.2021 -

Partizánska - parkovisko pri bloku B6

 1. s í d l i s k o Z A   R A J O M

- 8.10.2021 -

Fučíkova - parkovisko pri hotele Artin

- 11.10.2021 -

Přerovská - pri Evanjelickom cintoríne

Dlhý rad - parkovisko pri bloku A1

- 12.10.2021 -

Dlhý rad - parkovisko pri bloku B2

Slovenská - parkovisko pri kotolni 07

- 13.10.2021 -

Nový sad - parkovisko

III. s í d i s k o D R U Ž B A

- 13.10.2021 -

Pod Papierňou - parkovisko pri bloku A3
- 14.10.2021 -

Pod Papierňou - parkovisko pri bloku C2

Pod Papierňou - parkovisko pri bloku A5

- 15.10.2021 -

Pod Papierňou - parkovisko pri bloku B2
J. Bottu, - mestská komunikácia

- 18.10.2021 -

Štefánikova - parkovisko pred futbalovým štadiónom

Štefánikova - parkovisko pred objektom Cactus

 1. s í d l i s k o V I N B A R G

- 19.10.2021 -

 1. Grešáka - parkovisko pri bloku B15
 2. Svobodu - parkovisko pri VII. ZŠ

- 20.10.2021 -

 1. Svobodu - parkovisko pri bloku B4
  L. Novomeského - parkovisko pri bloku B1

- 21.10.2021 -

 1. Švermu - parkovisko pri kotolni
 2. Svianteka - parkovisko pri bloku A3
 1. R O D I N N É   D O M Y   Bardejov - I B V

- 22.10.2021 -

Pod Vinbargom - parkovisko pri V. ZŠ

 1. Jakuba - parkovisko pri NsP – veľké

- 25.10.2021 -

Ťačevská - parkovisko pri NsP – malé

Gróner - pred železničným priecestím

- 26.10.2021 -

Pod Šibeňou horou - pri obchode ABM

Pod Lipkou - voľná plocha pri moste

- 27.10.2021 -

Postajok - voľná plocha pri železničnom prejazde

Stöcklova - parkovisko

- 28.10.2021 -

Hviezdoslavova - parkovisko

Kukorelliho ul.- 2 x (voľná plocha na konci ulice + odbočka ku Guľovi)

- 29.10.2021 -

Bernolákova – mestská komunikácia pri ihrisku
Ľ.Štúra - na konci ulice

- 02.11.2021 -

Ľ. Štúra - parkovisko pri hostinci

Tehelná - MsK pri rodinnom dome č.75

- 03.11.2021 -

Pri Štepnici - pri rodinných domoch

Mičková ul. – voľná plocha pri záhradkárstve

- 04.11.2021 -

Bardejovská Zábava - parkovisko pri obchode

Poštárka / IBV - pri zastávke MHD

- 05.11.2021 -

Poštárka / sídlisko - ľavá strana

Poštárka / sídlisko - pravá strana

- 08.11.2021 -

Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD

 1. B A R D E J O V S K Á   N O V Á   V E S

- 08.11.2021 -

Nová ul. - voľná plocha pod križovatkou MSK

- 9.11.2021 -

Nám. L.Berku - parkovisko pri nákupnom stredisku

Giraltovská - parkovisko

- 10.11.2021 -

Pri štadióne - na mestskej komunikácií

Pálenica - na mestskej komunikácií pri lávke

VII. D L H Á   L Ú K A

- 11.11.2021 -

Dlhá - parkovisko pri nákupnom stredisku
Minerálna - parkovisko pri prameni minerálnej vody

- 12.11.2021 -

Kamenec - pri moste

VIII. B A R D E J O V S K É   K Ú P E L E

- 12.11.2021 -

Bardejovské Kúpele - parkovisko pri obytných blokoch

 1. M I H A Ľ O V

- 15.11.2021 -

Mihaľov - pri cintoríne

Mihaľov - pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)

 

Zverejnil: Milan Kilmek, 2021-09-24, 09:40  milan.klimek@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám