Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V súvislosti s avizovaným spustením asistovaného sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 dávame do vašej pozornosti nasledujúce Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR p. Alexandra Balleka.

 

Podľa § 5a ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 44/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) 

1. začínam 

dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania podľa § 8 ods. 4 zákona, 

2. určujem 

podľa § 5a ods. 4 písm. a) zákona územnú pôsobnosť dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania na celé územie Slovenskej republiky, 

3. určujem 

podľa § 5a ods. 4 písm. a) zákona dátum začatia dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania na pondelok 3. mája 2021, 

4. určujem 

podľa § 5a ods. 4 písm. a) zákona spôsoby poskytovania služby asistovaného sčítavania podľa § 8 ods. 4 zákona povinnej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona: 

a) v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania v trvaní do nedele 13. júna 2021 s týmito opatreniami: 

• osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19, 

• pred realizáciou asistovaného sčítania obec poučí asistenta sčítania o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení, 

• asistent sčítania musí disponovať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, 

• asistent sčítania, ktorý bude v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, je vylúčený z procesu asistovaného sčítania a je mu nariadená karanténa v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 

• vstup do priestoru kontaktného miesta umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátor FFP2; povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre všetky osoby v interiéri, 

 

• obmedziť počet osôb v jednom okamihu v miestnosti (jeden obyvateľ na 15 m2 plochy), 

• pri vchode do miestnosti aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, 

• dodržiavať bezpečnú dištančnú vzdialenosť 2 m, 

• často vetrať kontaktné miesto, v ktorom sa bude realizovať asistované sčítanie, 

• pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch a kľučiek dezinfekčnými prípravkami s virucídnym účinkom; 

b) v zariadení podľa § 12 ods. 3 zákona s pomocou stacionárneho asistenta sčítania v trvaní do nedele 13. júna 2021 s týmito opatreniami: 

• osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19, 

• pred realizáciou asistovaného sčítania obec poučí asistenta sčítania o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení, 

• asistent sčítania musí disponovať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, 

• asistent sčítania, ktorý bude v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, je vylúčený z procesu asistovaného sčítania a je mu nariadená karanténa v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 

• v zariadení postupujú asistenti sčítania podľa dohody s povinnou osobou podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona; obmedziť kontakt s inými osobami zariadenia a dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim v zariadení a opatrenia uvedené vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva; alebo 

c) na mieste, kde sa zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania v trvaní do nedele 13. júna 2021 s týmito opatreniami: 

• osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19, 

• pred realizáciou asistovaného sčítania obec poučí asistenta sčítania o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení, 

• asistent sčítania musí disponovať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, 

• asistent sčítania, ktorý bude v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, je vylúčený z procesu asistovaného sčítania a je mu nariadená karanténa v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 

 

• na miesto vstupuje asistent sčítania podľa dohody s povinnou osobou podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona, 

• povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre všetky osoby na mieste; vyzvať všetky prítomné osoby, aby si prekryli horné dýchacie cesty, ak tak neurobili, 

• pred každým vstupom na miesto je asistent sčítania povinný vykonať dezinfekciu rúk s dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, 

• pred realizáciou návštevy miesta sa asistent sčítania musí informovať, či povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona, nemá nariadené karanténne opatrenia; v opačnom prípade vykonať službu asistovaného sčítania na mieste až po ukončení karantény povinnej osoby podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona, 

• dodržiavať bezpečnú dištančnú vzdialenosť 2 m, 

• vetrať miestnosť, v ktorej sa bude vykonávať služba asistovaného sčítania na mieste, 

• povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona po odchode asistenta sčítania z miesta dezinfikuje kľučky a dotykové plochy, ktorých sa dotýkal, a účinne vyvetrá priestor a vydezinfikuje si ruky. 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-04-28, 19:23 marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám