Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Záverečný účet mesta deklaruje druhý najvyšší prebytok v histórii samosprávy !

(XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva,25. marca 2021)

Vo štvrtok 25. marca 2021 sa formou videokonferencie uskutočnilo v poradí XIX. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove.
V jeho úvode sa prezentovalo 24 z 25-tich zvolených poslancov, ktorí postupne prerokovali desiatku bodov.

V úvode poslanci neschválili (po pomerne obsiahlej rozprave) návrh na doplnenie programu rokovania, ktorý predložil poslanec P. Hudák a týkal sa prijatia smernice na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, rovnako ako aj návrh poslanca A. Starinského, ktorý navrhoval doplniť program rokovania o návrh na prijatie uznesenia o postupe verejného obstarávania služieb v oblasti architektúry formou súťaží architektonických návrhov, alebo obdobnou formou. Rokovanie sa tak riadilo pôvodne deklarovaným programom.

Poslanci po rozprave vzali na vedomie správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta, správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulý rok a taktiež schválili odmenu hlavnému kontrolórovi, pôsobiacemu vo funkcii v roku 2019 vo výške 15% zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2019.
Podobne po rozprave schválili aj Návrh nakladania s majetkom mesta a Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta.

Pomerne značnú časť venovali prerokovaniu návrhu záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2020. Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2020 bol 41,05 mil. € (v roku 2019 to bolo 37,8 mil. €), čo znamená medziročný nárast o 3,25 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2020 bol 37,4 mil. € (v roku 2019 to bolo 36,7 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 0,7 mil. €. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,1 mil. €, kapitálový rozpočet s prebytkom 372 tis. €. Výdavky na investície presiahli úroveň viac ako 7,3 mil. €.

Tu považujeme za potrebné zdôrazniť niekoľko faktov.

Záverečný účet mesta hodnotil rok 2020 a hospodárenie samosprávy v ňom. Netreba zabúdať – a mnohí vystupujúci v rozprave k tomuto bodu to niekoľkokrát zdôraznili – že to bol rok pre obyvateľov i samosprávu nesmierne náročný. Pandémia COVID-19 výrazne poznamenala život všetkých, mnohé samosprávy na Slovensku museli prikročiť k reštrikcii svojich rozpočtov, mnohé služby, ktoré samosprávy zabezpečujú museli byť redukované: toto sa však netýka samosprávy Bardejova – skôr naopak! Aj napriek pandémii Bardejov pokračoval a dokončil množstvo rozvojových projektov: ukončili sme I. etapu revitalizácie sídliska Vinbarg, ukončili sme úpravy Parku Európy s fontánou na sídlisku Obrancov mieru, zrekonštruovala sa budova Základnej umeleckej školy Michala Vileca, budova Okresného úradu v Bardejove, pokračovalo sa v revitalizácii nábrežia Tople, prakticky bez obmedzení sa vyvážal komunálny odpad a realizovalo kosenie verejných priestranstiev, personálne i ekonomicky sme zvládli niekoľkonásobné celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19, zabezpečili sme distribúciu najprv rúšok, neskôr respirátorov pre obyvateľov, zabezpečili sme dovoz stravy pre najviac ohrozené skupiny obyvateľstva, samospráva pristúpila k 50%-nému odpúšťaniu nájmov vo svojich priestoroch pre podnikateľské subjekty, zaregistrovali sme (ako dôsledok pandémie) výpadok podielových daní...Aj napriek týmto všeobecne známym faktom, ktoré sa nedali ovplyvniť skončilo „gazdovanie“ samosprávy za rok 2020 s druhým najväčším prebytkom v histórii samosprávy!

Záverečný účet mesta poslanci napokon schválili, rovnako aj rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov do peňažných fondov.

Ďalej sa poslanci zaoberali (a následne aj schválili) návrhom na zmenu programového rozpočtu – okrem iného schválili prostriedky na vypísanie architektonickej súťaže na revitalizáciu Kalvárie, čo samospráva deklarovala aj v podpísanom Memorande o spolupráci medzi Rímskokatolíckou farnosťou sv. Egídia a Mestom Bardejov.

V ďalšom poslanci schválili žiadosti o poskytnutie príspevku pre projekty „Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu a „Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“ a „Príprava PD cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK“ v rámci výzvy PSK – Výzva pre región pre rok 2021. V praxi to znamená, že samospráva hľadá ďalšie, mimorozpočtové zdroje na financovanie plánovanej rekonštrukcie športovej haly Mier, ale aj rozšírenie cyklotrás v Bardejove, čo je tiež v podmienkach pandémie obdivuhodný fakt.

V závere štvrtkového rokovania poslanci zvolili nového poslanca J. Terpitka (ten nastúpil na uvoľnený mandát po nebohom poslancovi A. Havrillovi zložením poslaneckého sľubu v utorok 23.marca) za člena komisií MsZ, a zvolili aj nového člena Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy, ktorým sa stal J. Kolesár.

V tejto súvislosti sa poslanec M. Pilip (už takmer v závere rokovania) vyjadril v tom zmysle, že keďže nebolo hlasované o kandidátovi na tento post z klubu My Bardejov M. Božíkovi, čím bol porušený Rokovací poriadok, a klub voľbu napadne na prokuratúre. Rokovací poriadok však hovorí jasne: návrhy na uznesenie MsZ predkladá Návrhová komisia, nie predsedajúci, čo primátor ako predsedajúci aj zdôraznil. Predseda Návrhovej komisie poslanec J. Pasternák pritom podľa jeho vlastných slov pri predkladaní návrhu na uznesenie vychádzal z predloženého materiálu, kde meno J. Kolesár bolo uvedené ako prvé.

Krátko pred 13.-tou hodinou predsedajúci, primátor mesta Boris Hanuščak XIX. riadne rokovanie mestského poslaneckého zboru ukončil.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-03-25, 18:57  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám