Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Úvod roka je z pohľadu občana tradične spojený aj s povinnosťami voči správcovi miestnych daní a poplatkov, preto Vám pripomíname, na čo by ste ani v tomto mimoriadne ťažkom, pandémiou život ohrozujúcej choroby COVID-19 poznačenom období, nemali zabudnúť.

Daň z nehnuteľností

Mesiac január je v zmysle platnej legislatívy obdobím na podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností. Na túto skutočnosť by nemali zabudnúť občania, u ktorých došlo v priebehu roka 2020 k skutočnostiam majúcim vplyv na výšku dane z nehnuteľností, 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí do 31. januára 2021 podať každý, komu v priebehu uplynulého roka  nejakým spôsobom (napr. kúpou, darom, dedením) vznikol alebo zanikol vlastnícky vzťah k nehnuteľnému majetku (t. j. pozemku, stavbe alebo bytu), alebo u neho nastali zmeny majúce vplyv na výšku dane. Napríklad ak v roku 2020 došlo k zmene  (preklasifikovaniu) druhu pozemku, zmene výmeru pozemku, ak bolo vydané právoplatné stavebné povolenie či kolaudačné rozhodnutie. 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné v rámci celej Slovenskej republiky. Daňovník si v daňovom priznaní daňovú povinnosť sám nevypočítava, je len povinný uviesť v ňom všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Vzhľadom na aktuálnu situáciu si tlačivo daňového priznania môžete stiahnuť priamo na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/

Pri nadobudnutí nehnuteľností sa občania stávajú vlastníkmi vkladom do katastra nehnuteľností. Z uvedeného dôvodu je vhodné daňovníkom spolu s daňovým priznaním predložiť aj kópiu právoplatného rozhodnutie správy katastra z ktorého je zrejme, kedy bol povolený vklad v katastri, prípadne kópiu kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, právoplatného osvedčenia o dedičstve  a pod.

Je potrebné pripomenúť, že pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. To znamená, že zmeny, ku ktorým dôjde  v priebehu roka 2021 sa vo vzťahu k dani z nehnuteľnosti prejavia až v roku 2022. Jedinými výnimkami zo zákona sú vznik, resp. zánik vlastníckeho práva k nehnuteľností v rámci dražby a v rámci dedičského konania, kedy sa vypočíta alikvotná časť dane tak pre nového, ako aj pôvodného majiteľa nehnuteľnosti a v týchto prípadoch je daňovník povinný podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovém povinnosti (t. j. nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve a schválenia príklepu súdom, resp. udelenia príklepu pri dobrovoľných dražbách).

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu a fungovanie úradu v núdzovom režime Vám doporučujeme aby ste na komunikáciu so správcom dane využívali hlavne elektronické prostriedky. Vyplnené daňové priznania môžu občania poslať aj poštou na adresu správcu dane: Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov.

Poplatok za komunálne odpady

Mesiac január je taktiež obdobím na splnenie oznamovacej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre tých občanov, ktorí sa k uvedenému dátumu vedia preukázať dokladmi oprávňujúcimi ich k uplatneniu si úľavy na uvedenom poplatku na rok 2021. Týka sa to najmä osôb, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia mesta Bardejov a osôb, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého pobytu viac ako 90 dní v  zdaňovacom období z dôvodu výkonu zamestnania, vrátane práce vykonávanej turnusovým spôsobom. V týchto prípadoch sa základná sadzba poplatku (t. j. 30,00 € na osobu a rok) vynásobí koeficientom 0,3.

Dokladmi odôvodňujúcimi použitie príslušného koeficientu sú napr. potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva a pod. Pri predkladaní uvedených dokladov je dôležité, aby sa jednalo o aktuálne doklady týkajúce sa príslušného zdaňovacieho obdobia, t. j. roku 2021.

Výraznou zmenou oproti minulým rokom je zrušenie povinnosti predkladať potvrdenie o návšteve školy pre všetkých študentov študujúcich v rámci Slovenskej republiky. Poslednou novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v nadväznosti na ustanovenia zákona proti byrokracii už nie je dokladom preukazujúcim status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, nárok na zníženie poplatku si takýto poplatník uplatní vyplnením tlačiva (žiadosti o zníženie poplatku), ktoré si môžete stiahnuť priamo na stránke mesta: http://www.bardejov.sk/mestsky-urad/zakladne-dokumenty-msu/tlaciva-ziadosti-a-dokumenty 

Na základe údajov uvedených v žiadosti správca poplatku overí status žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému umožňujúcemu mu prístup do centrálneho registra študentov a do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov. Žiaci alebo študenti študujúci v zahraničí sú na splnenie podmienky na zníženie poplatku povinní predložiť správcovi poplatku potvrdenie štúdiu tak ako doteraz. 

Len predložením uvedených dokladov v termíne do 31. januára získa občan garanciu, že úľava na poplatku bude zohľadnená už v prvotných rozhodnutiach o vyrubení poplatku, ktoré budú poplatníkom expedované v prvej fáze, t. j. v priebehu mesiacov marec a apríl.

Tí poplatníci, ktorí doručia príslušné doklady po určenej lehote, t. j. po 31. januári, budú povinní navyše vypísať predpísané tlačivo (žiadosť) o zmene poplatku a následne im bude dodatočným rozhodnutím upravená výška poplatku.

Podobne ako v prípade dane z nehnuteľností doporučujeme občanom, aby vzhľadom na súčasnú situáciu využívali na komunikáciu so správcom hlavne elektronické prostriedky, prípadne telefón, kde Vám budú poskytnuté všetky relevantné informácie.

 

Kontakty:

e-mail: dap@bardejov.sk

telefón: 054/4862 196

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-01-05, 10:14  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám