Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vo štvrtok dopoludnia sa formou videokonferencie konalo ďalšie (v poradí XXVI.-te) rokovanie mestskej rady (MsR), na ktorej bolo prerokovaných vyše desiatky bodov.

Členovia rady postupne prerokovali návrh nakladania s majetkom mesta a návrh nájmu nehnuteľného mestského majetku, a venovali sa aj plneniu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za uplynulé tri štvrťroky 2020. Ako sa konštatuje v dôvodovej správe, celkov príjmy bežného rozpočtu mesta boli oproti predchádzajúcemu roku o 2% vyššie, ale oproti minulým rokom samospráva zaznamenala medziročný pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb do mestského rozpočtu o 2,48%.

Suma výdavkov bežného rozpočtu mesta, ktorá prevyšuje 18,5 milióna eúr podľa správy svedčí o tom, že dosiahnuté čerpanie bolo ovplyvnené opatreniami, ktoré samospráva prijímala najmä v prvom polroku a boli zamerané na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. MsR sa v ďalšom taktiež zaoberala dvomi zmenami mestskej územno-plánovacej dokumentácie, návrhami všeobecne záväzných nariadení mesta o príspevkoch v školách a školských zariadeniach, a o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta.

Prerokovala aj tri žiadosti o nenávratný finančný príspevok v úhrnnej sume necelých 700 tisíc eúr.

Takmer všetky prerokovávané materiály  budú súčasťou mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré by sa malo formou videokonferencie konať presne o týždeň, 26. novembra so začiatkom o deviatej hodine ráno.          

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-11-19, 11:12  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám