Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V roku 2020 sa situácia vo výskyte afrického moru ošípaných na Slovensku i v okolitých krajinách dynamicky nepriaznivo vyvíja. Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou.

V nadväznosti na uvedené sa vyskytujú chovy (často i s potvrdeným výskytom AMO), kde chovatelia biologickú ochranu chovov pred zavlečením vírusu k domácim ošípaným nedodržiavajú .Predmetné chovy často patria medzi tie, kde je biologická bezpečnosť na veľmi nízkej úrovni, a preto predstavujú stály a trvalý zdroj možného šírenia nákazy k iným chovateľom a to ako nekomerčným či komerčným.

Upozorňujeme obyvateľov na nevyhnutnosť registrácie chovov/ drobnochovov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu čo i len jeden kus ošípanej z pohľadu legislatívnej povinnosti tak aj z aspektu odškodnenia chovateľov v prípade výskytu nákazy v termíne do 23.10.2020.

Následné budú vykonávané úradné kontroly splnenia povinnosti registrácie vo vybraných obciach na celom území Slovenska. Chovateľom budú vydávané opatrenia a po ich nesplnení sa pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

Povinnosťou chovateľa je taktiež nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, pri nahlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ(,,D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods.5 písm. m) zákona o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Vyzývame obyvateľov aby domáce ošípané nakupovali len z registrovaných chovov, ktoré sú pod stálym veterinárnym dozorom. Predávajúci ošípaných z iného štátu sa musí preukázať sprievodnými dokladmi, ktoré vydáva a potvrdzuje úradný veterinárny lekár z príslušného štátu. Je prísny zákaz nákupu ošípaných z neregistrovaných chovov krajín, v ktorých je aktuálne nepriaznivá nákazová situácia šírenia sa afrického moru ošípaných (AMO) –Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina .

V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa resp. podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov .

 

Prílohy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy :

Zverejnil: Ing. Edita Mirdaliková, 2020-10-14, edita.mirdalikova@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám