Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Opatrenia

 06.03.2020 – Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

 • zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a zariadeniach soc. služieb

09.03.2020 – Usmernenie HH SR pre verejnosť o karanténe

 • osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, je povinná
  • sledovať svoj zdravotný stav,
  • zostať v domácej izolácii
  • zdržať sa soc. kontaktov
  • zdržať sa cestovania
  • zdržať sa pracovnej činnosti
  • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách

11.03.2020 – Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy - týka sa špecifikácie hromadných podujatí, napr. divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia.

11.03.2020 – Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov

 • usporiadať iba tie obrady, ktoré nie je možné odložiť,
 • usporadúvať obrady v exteriéroch,
 • odstrániť nádoby so svätenou vodou,
 • vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo príznaky respiračného inf. ochorenia.

12.03.2020 Verejná vyhláška, Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia

 • všetkým osobám od 13.03.2020 od 7.00 hod., ktoré sa vrátili zo zahraničia, vrátane osôb v spoločnej domácnosti, nariaďuje sa izolácia v domácom prostredí,
 • všetkým osobám od 13.03.2020 od 7.00 hod., ktoré sa vrátili zo zahraničia, vrátane osôb v spoločnej domácnosti, nariaďuje sa telefonický kontakt poskytovateľovi zdrav. starostlivosti,
 • poskytovateľovi zdrav. starostlivosti sa nariaďuje rozhodnúť o izolácii v domácom prostredí na dobu 14 dní.

12.03.2020 – Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia vzťahujúce sa na prevádzky

 • zakazuje prevádzka týchto zariadení – prírodné a umelé kúpaliská, telových.-šport. zriadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, prevádzky verejného stravovania okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, wellness centrá vrátane bazénov, prevádzky zábavného charakteru, kasína, kiná, lyžiarske strediská, rekondičné pobyty okrem prírodných liečeb. kúpeľov a kúpeľ. liečební na základe návrhu lekára,
 • v obchodnom dom sa povoľuje činnosť týchto prevádzok – lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok s rýchlym občerstvením, drogéria a novinový stánok.

15.03.2020 Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

 • s účinnosťou od 16.03.2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
 1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
 2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
 3. predajní drogérie,
 4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
 5. predajní novín a tlačovín,
 6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií
 7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
 8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
 9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.
 • zakazuje sa prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, je možný predaj cez okienko alebo so sebou bez vstupu do prevádzky.

16.03.2020 – ÚVZ SR – zdravé regióny

16.03.2020 – Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

 • zákaz uzatvorenia sa nevťahuje na – pohrebné služby, autoservisy, taxislužby prepravujúce veci a tovar, práčovne a čistiarne.,
 • všetkým osobám, ktoré sa od 16.03.2020 od 06.00 hod. ako organizované skupiny vrátili zo zahraničia sa nariaďuje izolácia v zariadeniach MV SR

17.03.2020 – ÚVZ SR, Dr. Hamade

 • Bolt - rozvoz stravy taxíkmi len zabalená v hyg. obaloch,
 • nevyžaduje sa zdrav. ani odbor. spôsobilosť pre preprave

17.03.2020 – ÚVZ SR – Dr. Trusková

 • sa na obdobie súčinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely. Uvedené opatrenie neudeľuje výnimku na predaj výživových doplnkov, alkoholických nápojov a diskontných predajní.

18.03.2020 - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

 • nariaďuje sa od 13.03.2020 od 07.00 hod. všetkým osobám, ktoré sa vrátili zo zahraničia a osobám žijúcim v spoločnej domácnosti izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní,
 • aby telefonicky oznámili svojmu ošetrujúcemu lekárovi,
 • všetkým poskytovateľom zdrav. starostlivosti sa nariaďuje vystaviť PN z dôvodu karantény pre COVID-19,
 • nevzťahuje sa na vodičov nákladnej dopravy, dopravnú zdrav. službu, pohrebnú službu, členov posádky lietadiel, posádku v lodnej nákl. doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty.

19.03.2020 - Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. 3. 2020 (bod A) sa nevzťahuje na čerpacie stanice pohonných hmôt a palív.

 • je možné zachovať predaj balených potravín a nápojov. V prípade pokrmov rýchleho občerstvenia (bagety, hot dog) je možné ich poskytovať buď spotrebiteľsky zabalené s náležitým označením alebo vložené do papierových obalov (vreciek) tak, aby bol zamedzený priamy kontakt spotrebiteľov s nabalenou potravinou. To isté platí pre dopekané pekárske výrobky.
 • Predaj kávy a čaju z automatov je možné zachovať za podmienky, že bude zabezpečená ochrana jednorazových pohárov, zabezpečené pravidelné čistenie, dezinfekcia manipulačného priestoru pre kávu a čaj, vrátane automatu, napr. oblasť tlačidiel a boli k dispozícii jednorázové rukavice pre spotrebiteľov na manipuláciu s kávou a čajom. V priestore automatu zabezpečiť upozornenie pre spotrebiteľov, aby používali jednorazové rukavice a dodržiavali hygienu.
 • Pokiaľ ide o podávanie hotových pokrmov s konzumáciou na mieste nie je možné takúto činnosť poskytovať. Hotové pokrmy možno poskytovať len za podmienky, že budú porciované a balené do prenosných jednorazových nádob (obalov). S ohľadom na epidemiologickú situáciu nie je možné hotové pokrmy porciovať do nádob prinesených spotrebiteľom alebo do iných foriem vratných nádob.
 • Zároveň je potrebné zamedziť, aby do vnútorného priestoru predajne čerpacej stanice vstupovalo naraz viacero osôb (najviac po 3 osoby podľa veľkosti predajne) a aby nevstupovali osoby pokiaľ nemajú prikrývku úst a nosa.
 • Zároveň je potrebné, aby zamestnanci čerpacích staníc v priestoroch predajne a prípravovne pokrmov rýchleho občerstvenia a hotových pokrmov, dbali dôsledne o osobnú hygienu, čistotu rúk a pracovného odevu, používali čisté jednorazové rukavice a prikrývku úst a nosa.

19.03.2020 - ÚVZ SR – Dr. Trusková – stravovanie na pracoviskách (závodné stravovanie v uzavretom systéme stravovania) 

Pri vydávaní stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia podľa súčasne platných právnych predpisov. Ak nie je možné v uzavretom systéme zariadenia spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu jedla inak (napr. konzumácia stravy na izbe)  musia sa dodržať nasledovné opatrenia:

 • personál prevádzky stravovania musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky (vrátene prikrývky úst a nosa a ochranných jednorazových rukavíc)
 • výdaj stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet ľudí a aby za stolom sedela jedna osoba,
 • výdaj jedla možno podávať aj v dlhšom časovom termíne ako sú 3 hod, s tým že je zabezpečený ohrev jedla podľa HACCP,
 • stoly rozmiestniť  minimálne 2 metre od seba,
 • príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov (ideálne ak personál odovzdá takto zabalený príbor do rúk stravníkovi),
 • pre stravníkov pri vstupe do jedálne poskytnúť možnosť dezinfekcie rúk,
 • zamedziť, aby sa pred jedálňou zhromažďovali stravníci čakajúci na obed.

19.03.2020 ÚVZ SR - fungovanie predškolského zariadenia pre deti pracovníkov zdravotníctva uvádzam:

ad stravovanie:  

Napriek tomu, že školy sú uzatvorené, školské jedálne môžu fungovať zmysle prípravy stravy napr. pre dôchodcov a iné odkázané osoby s tým, že strava môže byť vydávaná jedine formou výdajného okienka v hygienických obaloch.

Prevádzka môže fungovať v čase od 6:00 do 20:00 hod. v zmysle usmernenia.

ad možnosť fungovania predškolského zariadenia:

V prípade, že v danom okrese, alebo meste je záujem o prevádzkovanie predškolského zariadenia pre deti zamestnancov zdravotníctva (aby nedochádzalo ku kolapsu zdravotníckeho

zariadenia z dôvodu nedostatku personálu), musí sa príslušný regionálny hygienik obrátiť priamo na miestny krízový štáb, ktorý túto požiadavku zašle ústrednému krízovému štábu.

23.03.2020 – Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

- zakazuje sa organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy – od 24.03.2020 do odvolania

24.03.2020 – Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

- všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (respirátor, rúško, šál, šatka, atď.).

24.03.2020 – Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

- s účinnosťou od 25. marca 2020 do dovolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť:

 1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely,
 2. lekárne predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
 3. predajne drogérie,
 4. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 5. predajne novín a tlačovín,
 6. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie.
 • nariaďuje sa vykonať povinnú dezinfekciu prevádzok.

24.03.2020 – Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

 • dočasne sa pozastavuje poskytovanie soc. služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou v týchto zariadeniach:
 1. denné stacionáre
 2. zariadenia pre seniorov s ambul. formou
 3. zariadenia opatrovateľ. služby s ambul. formou
 4. rehabilitačné strediská s ambul. formou
 5. špecializované zariadenia s ambul. formoou
 6. domovy soc. služieb s ambul. formou
 7. denné centrá (kluby dôchodcov)
 8. zariadenia starostl. o deti do 3 rokov veku (detské jasle)
 9. dôsledne dodržiavať hyg.-epidem. režim

Pri jednotlivých prípadoch je potrebné zvážiť nasledovné:

 1. Nachádza sa prevádzka v zozname výnimiek? Ak áno prevádzky sa zákaz netýka.
 2. Dochádza v prevádzke k akémukoľvek kontaktu so zákazníkom? Ak je odpoveď nie, prevádzky sa zákaz netýka.
 3. Vykonáva sa činnosť služby v prevádzke? Ak je odpoveď nie, prevádzky sa zákaz netýka.
 4. Uzavreté prevádzky stále môžu fungovať cez eshop a donáškovou službou, nie však prostredníctvom výdajného okienka. Donášková služba by sa nemala odohrávať systémom „z dverí“.
 5. Je potrebné prihliadať na maloobchod a veľkoobchod. Maloobchod je v zmysle opatrenia zakázaný, veľkoobchod nie.
 6. Prevádzky zmiešaného charakteru povoľujeme, pokiaľ predávajú LEN sortiment uvedený vo výnimkách.

Otvorené môžu byť:

 • predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • očná optika (ak je ako výdajňa zdravotníckych pomôcok),
 • predajne drogérie,
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením bez prístupu verejnosti
 • prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 • prevádzky internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb,
 • pohrebné služby, prehliadka mŕtvych tiel,
 • autoservisy a pneuservisy,
 • taxislužby prepravujúce veci a tovar,
 • práčovne a čistiarne,
 • samoobslužné autoumyvárne,
 • finančné kancelárie,
 • stravovanie na pracoviskách (závodné stravovanie v uzavretom systéme stravovania),
 • poskytovanie služieb v bytových a nebytových priestoroch - revízia vyhradených technických zariadení, výmeny vodomerov teplej a studenej vody, pomerových meračov tepla na konci doby ich úradného overenia, plánované odpočty spotreby (vody, tepla a príp. iných energií)
 • havarijná služba v oblasti rozvodov elektriky, vody, plynu, kanalizácie a kúrenia - predaj tuhých palív (uhlie, brikety, pelety a pod.) – veľkoobchod áno, maloobchod iba prostredníctvom donáškovej služby
 • veľkoobchod a maloobchod krmív pre psov, mačky a hospodárske zvieratá a veľkoobchod záhradkárskych potrieb,
 • ubytovacie služby v penziónoch
 • veľkosklady – podľa charakteru, pokiaľ nedochádza ku kontaktu s koncovým užívateľom (stavebniny, predaj náhradných dielov, predaj palív,
 • servis a údržba chladiarenských a mraziarenských zariadení vozidiel prepravujúcich rýchloskaziteľný tovar ako mliečne výrobky, mäso atď.
 • deratizačná firma,
 • výroba a predaj kameniva, kamenárska výroba – veľkoobchod áno, maloobchod možný iba prostredníctvom bodu d),
 • orezávanie stromov na verejných priestranstvách,
 • údržba verejnej zelene,
 • činnosť technických služieb,
 • vykonávanie stavebných prác,
 • čistiace a upratovacie služby,
 • prevádzky STK,
 • dopravné spoločnosti,
 • pražiareň kávy,
 • sk - možný iba pomocou bodu d), bez výdajného okienka,
 • servis mobilných telefónov, tabletov, počítačov, kávovarov a TV – iba v prevádzkach telekomunikačných operátorov alebo prostredníctvom bod u c) alebo d),
 • rodinný apartmánový dom – ubytovacie zariadenia sú v súčasnosti otvorené,
 • kúpele – otvorené iba pre klientov disponujúcimi lekárskym predpisom
 • správa rybníkov – výlov rýb,
 • ambulantný predaj v osadách.

 

Zakázané:

 • zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a zariadeniach soc. služieb,
 • školy a školské zariadenia, predškolské zariadenia,
 • stravovanie dôchodcov v školských jedálňach,
 • prírodné a umelé kúpaliská, telových.-šport. zariadenia,
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo – kaderníctvo, kozmetika, tetovacie štúdio, masážne salóny, pedikúra, manikúra a pod.
 • prevádzky verejného stravovania okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením,
 • wellness centrá vrátane bazénov, prevádzky zábavného charakteru, kasína, kiná,
 • lyžiarske strediská,
 • rekondičné pobyty okrem prírodných liečeb. kúpeľov a kúpeľ. liečební na základe návrhu lekára,
 • zákazu svätých omší,
 • organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,
 • všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem výnimiek,
 • denné stacionáre,
 • zariadenia pre seniorov s ambul. formou,
 • zariadenia opatrovateľ. služby s ambul. formou,
 • rehabilitačné strediská s ambul.formou,
 • špecializované zariadenia s ambul. formoou,
 • domovy soc. služieb s ambul. Formou,
 • denné centrá (kluby dôchodcov),
 • zariadenia starostl. o deti do 3 rokov veku (detské jasle),
 • rybárske predajne – zakázané, možný iba pomocou bodu d),
 • poskytovanie maloobchodných služieb vo veľkoobchodnej prevádzke - maloobchod možný iba prostredníctvom bodu d),
 • malá firma podnikajúca v záhradníctve - zakázané, možný iba pomocou bodu d), pokiaľ poskytujú služby (nie je jasné), ktoré nie sú poskytované v prevádzke, zákaz sa teda na ne nevzťahuje,
 • oprava obuvi – zakázané,
 • medzinárodné autopožičovne,
 • predajne motorových vozidiel,
 • autoškoly,
 • autobazár, bazár, záložňa,
 • fitness centrá,
 • servis šijacích strojov – zakázané, pokiaľ poskytujú služby (nie je jasné), ktoré nie sú poskytované v prevádzke (ale priamo na mieste), zákaz sa teda na ne nevzťahuje, pokiaľ v samotnej prevádzke nedochádza ku kontaktu so zákazníkom (vyzdvihnú i odovzdajú stroj mimo prevádzky), može prevádzka fungovať,
 • poskytovanie BOZP, PZS,
 • inštitúcia so zmenárenskou licenciou od NBS prevádzkujúca bankomaty v SR a ČR (žiadali o udelenie výnimky na možnosť vycestovať do ČR a SR späť bez karantény) – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nie je kompetentný vydávať výnimky, uvedené rieši krízový štáb,
 • medzinárodná preprava – nepatrí do kompetencie ÚVZ SR, medzinárodná preprava osôb v súčasnosti nie je v prevádzke. Medzinárodná preprava tovarov funguje naďalej.

V súvislosti s karanténou

 • výnimky z karantény po príchode na územie SR pre zahraničné posádky, na letecké snímkovanie na území SR – výnimky pre letecké posádky sa vzťahujú iba pri preprave nákladu, mimo nich sa musia podrobiť domácej izolácii po dobu 14 dní
 • žiadosť o vysvetlenie karantény v prípade letov lietadiel s pasažiermi, majiteľmi lietadiel a pod.  (t. j. nie preprava nákladu) - výnimky pre letecké posádky sa vzťahujú iba pri preprave nákladu, mimo nich sa musia podrobiť domácej izolácii po dobu 14 dní

 

Usmernenie HH SR – COVID-19

 

Definícia prípadu:

Suspektný prípad (osoba podozrivá z ochorenia)

 • náhly nástup - TT nad 38 oC, kašeľ,dýchavičnosť acestovateľská anamnéza
 • alebo úzky kontakt s potvrdeným(osoba s lab. potvrdením vírusu bez ohľadu na klinické príznaky a symptómy) alebo pravdepodobným prípadom(prípad, u ktorého je testovanie na vírus COVID 19 nejednoznačné, alebo u ktorého bolo testovanie pozitívne na pan-koronavírusové ochorenie)
 • alebo horúčka a aspoň jeden príznak (kašeľ, dýchavičnosť) vyžadujúci hospitalizáciu bez cestovateľskej anamnézy

Pravdepodobný prípad

 • testovanie nejednoznačné na COVID-19
 • testovanie pozitívne na pan-koronavírusové ochorenie

Potvrdený prípad

 • laboratórne potvrdenie vírusu COVID-19

Kontakty (osoby podozrivé z nákazy):

Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície)

 • žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad s ochorením COVID-19
 • ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom ochorenia COVID-19
 • ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi osoby s ochorením COVID-19
 • ktorá mala úzky kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a dlhší ako 15 minút
 • ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre
 • zdravotnícky pracovník, laboratórni pracovníci manipulujúci so vzorkami bez odporúčaných OOPP resp. možným porušením OOPP alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad COVID-19
 • osoba v lietadle sediaca v rámci 2 sedadiel od prípadu COVID-19, spolucestujúci, členovia posádky, cestujúci

Osoba v bežnom kontakte (nízke riziko expozície)

 • osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút alebo bola vzdialená viac ako 2 metre
 • osoba, ktorá bola v priamom kontakte tvárou v tvár s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút a bola vzdialená menej ako 2 metre
 • osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek spôsobom prepravy

 

Miesta zistenia:

Všeobecný lekár – na základe pozitívnych, klinických a anamnestických epidemiologických údajov 2-14 dní vysloví podozrenie z ochorenia na COVID-19

 • kontaktuje KOS
 • hlási telefonicky RH

Regionálny hygienik

     - zabezpečí epid. šetrenie a vykonanie protiepidemických opatrení

     - hlási HH SR

Protiepidemické opatrenia – uvedené v bode 6.

 • inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2-14 dní
 • medián inkubačného času je 5-6 dní
 • za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi
 • predpokladá sa, že osoba je infekčná ešte pred nástupom prvých príznakov
 • predpokladá sa, že prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou
 • fekálno-orálny prenos nie je vylúčený
 • predpokladá sa nozokomiálne šírenie ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, kde je potrebné dodržiavať ďalšie protiepidemické opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov

plus protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte viď.6.1, protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v bežnom kontakte viď.6.2, zdravotnícki pracovníci s profesionálnou expozíciou viď.6.3, nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19(vysoké riziko expozície) viď.6.3.1, chránený kontakt s prípadom COVID-19 viď. 6.3.2.

Hodnotiaci list na posúdenie pacienta pri podozrení z ochorenia COVID-19

 

Opatrenia ÚVZ SR – účinnosť od 19.03.2020 od 6:00

Osoby s prechodným a trvalým pobytom v SR, ktoré sa vrátili od 13.03.2020 od 07:00 zo zahraničia, vrátane osôb v spoločnej domácnosti

 • nariadená povinná izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní,
 • telefonicky alebo elektronicky oznámiť obvodnému lekárovi a pediatrovi, ktorým sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, vrátane osôb v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Nariadenie protiepidemických karanténnych opatrení je možné vykonať podľa epidemiologickej situácie buď zápisnicou o epidemiologickom vyšetrovaní(v zdravotníckom zariadení, v inom spoločnom priestore u osôb, ktoré prišli do kontaktu s osobou podozrivou z ochorenia COVID-19) alebo rozhodnutím.

Nevzťahuje sa na:

 • vodičov nákladnej dopravy, vodičov a posádky DZS, zamestnancov pohrebných služieb, členov posádky lietadla a leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, personálu železničnej nákladnej dopravy.

Výkon protiepidemických opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 viď. Príloha 3

OOPP a dezinfekcia 

Tvárové rúško, respirátory, rukavice, pre ošetrujúci personál jednorazový ochranný oblek-overal, ochranné okuliare, štít, dodržiavanie ošetrovateľskej bariérovej techniky, dezinfekcia rúk a priestorov – virucídne prípravky....

Neplatí opatrenie ÚVZ SR zo dňa 12.03.2020 č. OLP/2567/2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 12.03.2020 č. OLP/2576/2020 ostáva naďalej v platnosti (prevádzky)

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-03-27, 12:01, marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám