Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov v súvislosti s povinnosťou zabezpečovania úloh pri ochrane pamiatkového fondu v  mestskej pamiatkovej rezervácii, ktorej podstatnú súčasť tvorí historické jadro mesta, zapísané do Zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, dlhodobo rieši nielen obnovu a záchranu historických pamiatok, ale  súčasne aj negatívne dopady okolitej infraštruktúry a zástavby na tieto pamiatky.

Jedným z výrazných infraštruktúrnych systémov, majúcich takýto vplyv, je aj dopravná infraštruktúra. V nedávnom období sa zásadným spôsobom podarilo riešiť a eliminovať dopad tranzitnej dopravy na komunikáciách v dotyku s mestskou pamiatkovou rezerváciou.

V súčasnosti sa záchrana historického dedičstva sústreďuje aj na obnovu areálu židovského suburbia, ktoré je taktiež súčasťou lokality Svetového dedičstva Bardejov. Lokalizácia tejto pamiatky v dopravne exponovanom priestore na obvode MPR, ohraničená cestnými komunikáciami so 4 križovatkami, si vyžaduje celý rad investícií, ktorých výsledkom bude predovšetkým dopravné ukľudnenie danej lokality.

Mesto má v tomto zmysle spracovanú štúdiu riešenia tejto zóny s názvom Nám. SNP - Nám. Času. Investičný zámer predpokladá vytvorenie pešej zóny v nástupnom priestore do areálu suburbia, ktoré je spojené so zrušením 2 križovatiek. Toto riešenie si vyžaduje zvýšenie priepustnosti ostávajúcich križovatiek, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí dopravná obsluha dotknutého územia.

         Riešením tohto kritického úseku je rekonštrukcia priesečnej križovatky a vybudovanie novej malej okružnej križovatky namiesto pôvodnej priesečnej s dopravným napojením všetkých okolitých komunikácií. Križovatka ulíc Štefánikovej, T. Ševčenku a Mlynská je v súčasnosti usporiadaná ako neriadená priesečná križovatka s jedným samostatným pruhom pre ľavé odbočenie z ulice Štefánikovej na ul. Mlynskú. Súčasná organizácia dopravy a stavebné usporiadanie križovatky je kapacitne nepostačujúce.

        Prebudovaním – rekonštrukciou križovatky a zvýšením jej priepustnosti sa odstráni nepriaznivá dopravno-bezpečnostná situácia v tejto lokalite. Tým dôjde k zlepšeniu plynulosti dopravy, zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a zlepšeniu životného prostredia v dotknutom území.

Podstatou návrhu riešenia na zvýšenie priepustnosti je komplexná prestavba terajšej priesečnej križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. Mlynská na okružnú križovatku. Prestavba križovatky obsahuje zabezpečenie podmienok pre vedenie MHD, osvetlenie, podmienky prechodu peších a cyklistov a ďalšie nevyhnutné prvky. Možno očakávať taktiež estetický prínos pre centrum mesta. Znížená rýchlosť v priestore križovatky spolu s lepšou plynulosťou zvýšia bezpečnosť všetkých účastníkov dopravy. Dostavbou chodníkov a vyznačením prechodov sa podstatne zlepší pohyb a bezpečnosť peších v priestore križovatky, nakoľko v okolí predmetnej investičnej akcie sú situované významné objekty pre život mesta a regiónu ( areál Hasičského a záchranného zboru, areál židovského suburbia zapísaného v Zozname svetového dedičstva UNESCO, Mestská športová hala MIER, Obchodné strediská TESCO, HYPERNOVA, IV. Základná škola, Pedagogicko-psychologická poradňa).Stavba sa bude realizovať v priestore pôvodnej križovatky s minimálnym záberom.

         Súčasťou celého riešenia je aj preradenie komunikácie ul. Štefánikova zo siete ciest I. triedy do siete mestských komunikácií ako dôsledok výstavby juhozápadného obchvatu mesta, odovzdaného do užívania v r. 2016. Mesto Bardejov je vlastníkom pozemkov pod mestskými komunikáciami na ul. T. Ševčenka a ul. Mlynská, ktoré budú dotknuté realizáciou rekonštrukcie križovatky. Pozemky a komunikácia ul. Štefánikova, ktorej sa rekonštrukcia taktiež dotýka, budú prevedené do vlastníctva mesta Bardejov na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve medzi mestom Bardejov a SSC IVSC Košice.    

         Vzhľadom na rozsah investičných zámerov mesta a možnosti rozpočtu mesta bolo nevyhnutné pre realizáciu úvodnej etapy realizácie investičného zámeru podľa spomínanej štúdie hľadať viaczdrojové financovanie rekonštrukcie križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. Mlynská. Z uvedeného dôvodu Mesto Bardejov požiadalo VÚC PSK o poskytnutie finančnej pomoci na uvedený zámer vo výške 200 tis. €, kde táto bola schválená.

       Na základe schválenia investičného zámeru táto investícia bola premietnutá do plánu investičnej výstavby v rozpočte mesta Bardejov pre rok  2019 a 20. mája 2019 sa začalo s  jej realizáciou. V rámci výstavby spomínanej kruhovej križovatky je plánované aj dočasné dopravné obmedzenie, ktoré by malo trvať od 3. 6. 2019 do 16. 8. 2019.

                Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2019-05-23, 15:30, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám