Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

     Pred dvoma rokmi Mesto Bardejov vypracovalo a schválilo Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej KPSS) na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie výhľadovo do roku 2025.

     Skvalitňovanie sociálnych služieb je mestom Bardejov považované za žiadúce a sociálne služby sú dôležitou súčasťou miestnej politiky. Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov mesta Bardejov, predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín, opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji. Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb pre svojich obyvateľov .

     Novela zákona 448/2008 o sociálnych službách účinná od 1. januára tohto roka zadefinovala nové podmienky a úlohy, ktoré sa majú do KPSS premietnuť najneskôr do konca júna 2018.

     V týchto dňoch odborní pracovníci oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva Mestského úradu v Bardejove začali aktivity súvisiace s jeho aktualizáciou. Do procesu aktualizácie budú zapojení aj obyvatelia mesta, poberatelia sociálnych služieb a poskytovatelia sociálnych služieb. Do konečného výsledku budú premietnuté potreby a požiadavky obyvateľov ako poberateľov sociálnych služieb s ohľadom na geografickú, finančnú, sociálnu a kapacitnú dostupnosť. Budú stanovené kapacity jednotlivých foriem a druhov sociálnych služieb a počty miest v jednotlivých druhoch zariadení a potreba počtu navýšenia podľa jednotlivých rokov. Komunitný plán sociálnych služieb popisuje a analyzuje stav sociálnych služieb, vyhodnocuje potreby občanov v sociálnej oblasti a definuje priority v sociálnej oblasti.

           Vyzývame obyvateľov mesta, aby sa zapojili do procesu aktualizácie KPSS formou vyplnenie dotazníka  sipka zelena  Word 32 v termíne do 09.05.2018.

 

PhDr. Tatiana Fedáková
ved. odd. SBaZ, MsÚ Bardejov

 

 

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám