Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Primátor mesta Bardejov ocenil pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

 28.marec je sviatkom všetkých pedagogických zamestnancov. Je spätý s menom učiteľa národov - Jána Amosa Komenského, ktorý svojou pedagogickou činnosťou i náhľadmi sa zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes.

Pod záštitou primátora mesta, aj tento rok pripravilo oddelenie školstva a telesnej kultúry v spolupráci s oddelením kultúry - 28. marca oslavy Dňa učiteľov.

Primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak sa rozhodol oceniť pedagógov za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti, za tvorivý prístup a uplatňovanie nových foriem a metód práce, za nevyčerpateľný pracovný elán, obetavý a láskavý prístup k žiakom a poďakovať za ich prácu, ktorú vykonávajú v prospech detí a mladej generácie.

V slávnostnej atmosfére prevzali v obradnej sieni Mestského úradu v Bardejove od primátora vecné dary, ďakovné listy a kytice títo ocenení pedagógovia:

  

Jana Lukáčová, učiteľka MŠ, Komenského 24

Svedomitá, zodpovedná a tvorivá učiteľka, ktorá sa 35 rokov s láskou venuje deťom predškolského veku. Pôsobila nielen ako učiteľka, ale aj 20 rokov ako riaditeľka materskej školy v Šibe a v Rešove. Svoje odborné vedomosti adekvátne využíva v edukačnej činnosti. Úroveň svojej práce si neustále zvyšuje vzdelávaním i samotným štúdiom. Flexibilne posudzuje a reaguje na potreby detí, využíva nové originálne postupy, metódy a digitálne technológie. Aktívne pôsobí aj vo vzťahu k rodičom formou poradenstva a odbornej pomoci, pri ďalšom napredovaní dieťaťa a pri utváraní dobrých vzťahov so školou. Je spoluzakladateľkou a členkou Spoločnosti pre predškolskú výchovu v okrese Bardejov.

Mária Kroková, učiteľka MŠ, Komenského 47

Od ukončenia školy sa 40 rokov nepretržite venuje výchove a vzdelávaniu detí predškolského veku. Profesijné kompetencie a kvalitu pracovného výkonu si zvyšovala samovzdelávaním a tiež absolvovala kontinuálne vzdelávanie, čo sa odrazilo v jej pedagogickej činnosti, kde dosahuje veľmi dobré výsledky. Aktívne sa zapája do školských a mimoškolských aktivít, aj nad rámec svojho pracovného času. Podieľa sa na utváraní dobrých vzťahov medzi materskou školou a rodičmi. Je aktívnou členkou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy. Zodpovedne vykonáva činnosti súvisiace s funkciou predsedníčky rady školy už druhé funkčné obdobie. Ako človek je zodpovedná, cieľavedomá a do kolektívu prináša pozitívne myslenie a dobrú náladu.

 

Viera Kernová Biathová, učiteľka MŠ, Gorkého 13

Menovaná vykonáva pedagogickú činnosť na úseku predškolskej výchovy 42 rokov. Zodpovedne pristupuje k vykonávanej práci a k samotnému pedagogickému procesu. Začínajúcim učiteľkám odovzdáva svoje bohaté skúsenosti z praxe a to radami a metodickými výstupmi. Aktívne sa podieľala na odbornej činnosti v oblasti Umenie a kultúra, Človek a svet práce. Už 20 rokov svedomito vedie a zaznamenáva činnosti a podujatia materskej školy v kronike. Veľa rokov sa aktívne zapája do pracovnej činnosti v Odborovom zväze pracovníkov školstva a vedy ako kultúrna referentka a hospodárka. Svojou prácou prispieva k šíreniu dobrého mena materskej školy na verejnosti.

Mgr. Slavka Pecuchová, riaditeľka MŠ, Nový sad 24

Má 32 rokov pedagogickej praxe. V roku 1986 začínala ako učiteľka v materskej škole v obciach v okrese Bardejov. V roku 2001 nastúpila ako učiteľka na Materskú školu na ulici Nový sad. Vo funkcii riaditeľky materskej školy je od roku 2007. Popri zamestnaní ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore predškolská pedagogika. Svoje profesijné kompetencie a kvalifikáciu si neustále dopĺňa odborným vzdelávaním. Je aktívna pri tvorbe projektov, do ktorých sa škola pod jej vedením zapojila a to projekt „Ocko, mamka, cvičme spolu“ a medzinárodný projekt s materskou školou poľského mesta Dembica s názvom „Malý Europejčok to Ja i Ty“, ktorý sa úspešne realizuje už desiaty rok. Svoje organizačné schopnosti a komunikatívnosť využíva pri budovaní pozitívneho imidžu školy. Tvorí a realizuje kurikulárne projekty školy, svoje pedagogické znalosti odovzdáva mladším kolegyniam. Aktívne sa podieľa na budovaní kvalitnej školy s priateľskou klímou, kde deti sú šťastné a rodičia spokojní.

Lila Zápachová, učiteľka MŠ, Nábrežná 2

V učiteľských službách pôsobí 36 rokov. So záujmom a láskou vykonáva prácu učiteľky v materskej škole. K svojej práci pristupuje vždy zodpovedne, svedomito a včas si plní svoje pracovné povinnosti. Na skvalitnenie edukačného procesu využíva nové metódy a formy práce. Jej vzťah k deťom je srdečný až materinský. Aktívne sa zapája do školských a mimoškolských aktivít, plní úlohy nad rámec svojich povinností. Má zmysel pre zodpovednosť, vie posúdiť potreby dieťaťa a flexibilne reagovať. Je priateľská a v kolektíve obľúbená. Zodpovedne vykonáva funkciu predsedníčky Základnej organizácie odborových zväzov materských škôl v Bardejove.

Jarmila Storinská, učiteľka MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15

Menovaná má 37 rokov pedagogickej praxe. Zodpovedne pristupuje k plneniu svojich povinností a zverených úloh. Je spoľahlivá, čestná a samostatná. V práci je rozhľadená a rozvážna. Známa je svojou kreativitou, svedomitým prístupom k práci a k edukačnému procesu. Je sociálne empatická a komunikatívna, vytvára príkladnú interakciu učiteľ - dieťa- rodič. Vo veľkej miere prispieva k príprave detí na rôzne vystúpenia, hlavne regionálneho a tradičného charakteru, čím reprezentuje materskú školu na verejnosti a dostáva ju do povedomia. Svojou prácou prispieva k šíreniu dobrého mena našej školy a ku kvalitnému, všestrannému rozvoju mladej generácie.

 

Viera Mihoková, učiteľka MŠ, Bardejovská Nová Ves

Ako učiteľka v materskej škole pracuje od roku 1977. Má odpracovaných 41 rokov, z toho 19 rokov ako riaditeľka MŠ v Bardejovskej Novej Vsi. Počas dlhoročného pôsobenia v riadiacej funkcii sa podieľala na zveľaďovaní materiálno-technického zabezpečenia školy, na zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, na vytváraní priateľskej klímy na pracovisku. K šíreniu dobrého mena materskej školy prispievala organizovaním rôznych aktivít a podujatí, ktoré oslovili deti i rodičovskú verejnosť. V súčasnosti pracuje ako triedna učiteľka. V edukačnom procese dosahuje veľmi dobré výsledky. Je svedomitá, spoľahlivá, k práci pristupuje zodpovedne.

 

Mgr. Anna Varholová, učiteľka ZŠ, Komenského 23

Pracuje v školských službách 41 rokov, ako učiteľka predmetov matematiky a chémie na 2. stupni. Jej prvým pôsobiskom bola ZŠ v Hertníku. V roku 1990 prešla na ZŠ, Komenského 23, kde doteraz pôsobí. V rokoch 1995 až 2014 vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľa školy. Počas svojej dlhoročnej pedagogickej praxe rozdáva svoju múdrosť, láskavosť a učiteľské majstrovstvo žiakom, ktorým pomáha objavovať tajomstvá matematiky. Mnohí jej žiaci boli a sú úspešní na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach v matematickej olympiáde a pytagoriáde. Dokonca niektorí z jej odchovancov si podľa jej vzoru vybrali tiež povolanie učiteľa matematiky. Učiteľské povolanie je pre ňu zmyslom života. Čestnosť, obetavosť a snaha pomôcť druhým sú u nej na prvom mieste. Vďaka týmto vlastnostiam je v kolektíve obľúbená. Je zakladateľkou tradície plesov v škole, zapája sa do rôznych mimoškolských aktivít.

Mgr. Milada Mlynárová, učiteľka a špeciálna pedagogička ZŠ, Wolkerova 10

V školstve pôsobí 36 rokov. Je učiteľkou na 2. stupni a to aprobačných predmetov ruský jazyk, občianska náuka, etická výchova. Dlhodobo dosahuje výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a s úspechom zapája žiakov do rôznych výchovných a prosociálnych projektov. Je koordinátorkou projektu pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky „Detský čin roka“, v ktorom škola už dvakrát po sebe a to v školskom roku 2016/2017 a  2017/2018 získala najvyššie ocenenie v kategórii Záchrana ľudského života. V škole pracuje na veľmi dobrej úrovni aj ako špeciálna pedagogička a koordinátorka prevencie drogových závislostí.

Mgr. Ivan Bandurič, riaditeľ ZŠ Bartolomeja Krpelca

V roku 1983 ukončil vysokú školu. Je učiteľom na 2. stupni, predmetov biológia a telesná výchova. Svoje pôsobenie začal v ZŠ v Kurime. V roku 1986 nastúpil na ZŠ Bartolomeja Krpelca najskôr ako učiteľ, potom ako zástupca riaditeľky školy. Je zakladateľom športových tried a to zameraných na volejbal dievčat a na futbal chlapcov. Pod jeho vedením žiaci vo futbale dosahovali výborné výsledky v rámci okresu, kraja i celého Slovenska. V rokoch 2003 až 2014 pôsobil ako riaditeľ Školy v prírode v Chmeľovej. Na Základnú školu Bartolomeja Krpelca sa vrátil ako riaditeľ po výberovom konaní od 1. júla 2014. Začal sa intenzívne venovať obnove školy, zapájať sa do projektov na výstavbu odborných učební. Má 35 rokov pedagogickej praxe.

 

Mgr. Mária Nogová, učiteľka ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1

Ako učiteľka pracuje od roku 1977. Popri zamestnaní ukončila v roku 1983 vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. Vo svojej 41-ročnej pedagogickej činnosti dosahuje výborné výsledky a svoju prácu robí s vysokým nasadením. Neustálym vzdelávaním si zvyšuje odbornosť, vo výchovno-vzdelávacom procese je kreatívna. K žiakom má ľudský prístup, aktívne sa zapája aj do mimoškolských aktivít a krúžkovej činnosti. V kolektíve je obľúbená. Aktívne sa podieľa na šírení dobrého mena, zveľaďovania a rastu školy. Školu prezentovala v medzinárodnom projekte „Čítanie predchádza ťažkostiam“ a zapojila sa do programu „Otvorená knižnica v rámci Nadačného fondu skupiny Východoslovenskej energetiky spracovaného Karpatskou nadáciou „Môj svet v školskej knižnici.“ Je predsedníčkou rady školy.

 

Mgr. Anna Fedorková, učiteľka ZŠ s MŠ, Pod Papierňou 1

Patrí medzi výborné učiteľky 1. stupňa, s 37- ročnou pedagogickou praxou. So svojimi žiakmi dosahuje výborné vyučovacie výsledky a to hlavne v športovej príprave, v recitačných súťažiach a v environmentálnej výchove. V edukačnom procese uplatňuje tvorivé metódy a postupy. Využíva moderné informačno-komunikačné technológie. V mimoškolskej činnosti pripravuje žiakov na rôzne matematické, literárne a športové súťaže, kde žiaci získavajú popredné umiestnenia. Jej srdcovkou je minifutbal, v ktorom jej žiaci patria medzi najúspešnejších. Je hnacím motorom pre celý kolektív a v hľadaní nových postupov v práci s deťmi. Svoju prácu si plní svedomito. Je priateľská a empatická k žiakom, kolegom i rodičom. Mnoho rokov je predsedníčkou Odborového zväzu zamestnancov školstva na tunajšej škole a pôsobila aj ako predsedníčka rady školy.  

 

Mgr. Valéria Tarbajová, zástupkyňa riaditeľa školy, ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16

Má 30 rokov pedagogickej praxe. Na tunajšej škole pôsobí už od jej vzniku ako učiteľka pre prvý stupeň. Od roku 1995 vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľa školy. Svoje úlohy si dlhodobo plní vzorne a veľmi zodpovedne. Pravidelne sa zapája do prípravy žiakov na rôzne súťaže. Aktívne sa podieľa na organizovaní a príprave podujatí v spolupráci s rodičmi a materskou školou. Participovala na príprave, realizácii a následných monitorovacích správach projektu Podpora kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom inovácie vzdelávania. Svojou prácou prispieva k šíreniu dobrého mena školy.

Mgr. Miloslav Stojan, zástupca riaditeľky školy, ZUŠ Michala Vileca

Hoci nepochádza z Bardejova, po skončení Konzervatória v Košiciach, nastúpil ako učiteľ hry na akordeón na ZUŠ Michala Vileca. Má 22 rokov pedagogickej praxe. Neskôr popri zamestnaní vyštudoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici odbor hudobné vedy. Jeho prioritou v pedagogickom pôsobení bolo oživiť záujem žiakov o hru na akordeóne a presvedčiť ich, ale aj verejnosť, že akordeón tiež patrí na koncertné pódia a nie je iba sprievodným nástrojom k ľudovým piesňam. V roku 1996 založil Žiacky akordeónový orchester, ktorý sa stal populárnym hudobným zoskupením nielen v našom meste, ale aj v zahraničí a s ktorým dôstojne a profesionálne reprezentuje školu na verejnosti. Orchester

s úspechom vedie už 22 rokov. Od roku 2006 pôsobí ako zástupca na tunajšej škole, kde si dôsledne a svedomito plní z toho vyplývajúce povinnosti.

V kultúrnom programe vystúpilo hudobné teleso Muse trio a Základná umelecká škola M. Vileca.

PhDr. Anna Nováková, OŠaTK MsÚ v Bardejove

 

  Zverejnil : Ľubomíra Árendášová, Ing.,2018-04-03, 12:57,lubomira.arendasova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám