Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Pri príležitosti osláv Oslobodenia mesta, ktoré sa konali v piatok 19. januára 2018 udelil primátor mesta Cenu primátora mesta 17 jednotlivcom a 4 inštitúciám.

Slávnosť sa konala v Obradnej sieni Mesta Bardejov v priestoroch budovy mestského úradu.

Cenu primátora mesta podľa Štatútu mesta Bardejov ako najvyššie ocenenie mesta udeľuje primátor fyzickým a právnickým osobám za:

- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, humanitárnu činnosť a propagáciu mesta doma a v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a obyvateľov mesta.

Z rúk primátora mesta si cenu prevzali:

Anna Cidilková

Aktívna seniorka, predsedníčka Klubu dôchodcov v Bardejove, bývalá pedagogička, milovníčka folklóru a ľudového umenia vôbec - pani Anna Cidilková dostáva Cenu primátora mesta za nezištnú a obetavú prácu v prospech rozvoja Klubu dôchodcov v Bardejove, za úspešnú, korektnú a kreatívnu prácu so seniormi a pre seniórov, za dlhoročný rozvoj, šírenie a propagáciu miestnej a regionálnej kultúry, tradičného folklóru a kultúrneho dedičstva nie len v meste Bardejov, ale aj jeho okolí.

Erika Dubňanská - študentka 4. ročníka odboru technické lýceum so zameraním na strojárstvo získala Cenu primátora mesta za skvelú reprezentáciu školy a mesta Bardejov. Pod odborným vedením Ing. Petra Simka s prácou Vibračná brúska obsadila 2. miesto na prestížnej celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD. Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM SOLUTIONS, s.r.o. pre študentov stredných odborných škôl. V doterajšej 16-ročnej histórii súťaže je Erika Dubňanská jedinou študentkou, ktorá sa umiestnila na víťazných priečkach.

PhDr.Mgr. Silvia Fecsková – pedagogička, výskumníčka, dramaturgička a najmä propagátorka hudobného života v meste dostala Cenu primátora mesta za neustálu činnosť pri propagácii osobnosti Bardejova a Bardejovského okresu, za propagáciu hudobného života mesta, publikačnú činnosť, prípravu výstav, náučných cyklov a za neustálu prípravu mladých talentov na ďalšie štúdium. Nezanedbateľné je spoluautorstvo a realizácia všetkých podujatí v rámci Roka Jozefa Grešáka, čím bardejovského rodáka predstavila nielen Bardejovčanom, ale aj obyvateľom Slovenska.

                                   

Filip Gomboš – študent 3. ročníka Gymnázia L. Stöckela v Bardejove získal Cenu primátora mesta Bardejov za šírenie a propagáciu dobrého mena nielen menovanej školy, ale aj samotného mesta Bardejov, a to doma na Slovensku aj ďaleko za jeho hranicami. Ako účastník biologickej olympiády – obsadil 2. miesto v krajskom kole; 3.miesto v celoslovenskom kole a 1. miesto v súťaži Prešovského a Košického kraja. Ako jediný účastník zastupoval Slovensko a rodný Bardejov na medzinárodnej prehliadke študentských vedeckých prác MILSET ESI v brazílskom meste Fotraleza, kde sa úspešne prezentoval.

Andrej Filip – získal Cenu primátora mesta pri príležitosti životného jubilea 85 rokov ako výraz ocenenia za vrúcny a emotívny vzťah k mestu, za úspešnú, iniciatívnu a záslužnú prácu v Klube dôchodcov v Bardejove, za významný podiel k zvýšeniu záujmu členskej klubovej základne seniorov o spoločenské dianie v meste, kde ako jeden zo zakladateľov speváckej skupiny Sami sebe prispieva k skvalitneniu života generácie tretieho veku.

PhDr. Vasiľ Gula, CSc.

Bývalý stredoškolský učiteľ, pedagóg, neskôr predseda Okresného národného výboru v Bardejove získava Cenu primátora mesta, za dlhoročnú odbornú a riadiacu činnosť, budovanie a rozvoj školstva v Bardejove a jeho okrese, za zodpovedné a korektné vystupovanie, kreativitu, humánne a etické hodnoty, za významné výsledky a činy vo verejnoprospešnej činnosti, za koncepčnosť a úspešné presadzovanie rozvoja stratégie mesta koncom 20. a začiatkom 21. storočia.

Mária Holevová – členka II. ZO SZPB v Bardejove – aktívna účastníčka odboja v 2. sv. vojne získala Cenu primátora mesta Bardejov za aktívnu účasť pri oslobodzovaní mesta a okresu v 2 sv. vojne. Jej odbojová púť začala v partizánskej skupine Čapajev – Šukajev v okolí Giraltoviec a neskôr v Čergovskom pohorí. Svojimi veliteľmi Čapajevom a Kučečkom bola poverovaná dôležitými úlohami – boli to informácie o pohybe nemeckých vojsk, organizovanie zbierok potravín, liekov a šatstva pre partizánov. Pani Mária Holevová je za svoju odbojovú činnosť držiteľkou viacerých vyznamenaní – Medaily k 25. výročiu oslobodenia republiky, k 50. a 60. výročiu SNP a oslobodenia republiky, Medaily M.R. Štefánika. Cenu prevzala dcéra Mgr. Oľga Kataníková.

MUDr. Ján Hollý -  lekár s dlhoročnou praxou – prvý privátny stomatológ v Bardejove, spoluzakladateľ Slovenskej komory zubných lekárov v Trnave, spoluzakladateľ a niekoľkoročný predseda regionálnej komory zubných lekárov v Bardejove. Cenu primátora dostáva za výborné referencie, vysokú profesionalitu a spokojnosť pacientov, za výchovu ďalšej generácie stomatológov.

Na pána Hollého ešte prezradíme, že jeho veľkou láskou je aj fotenie – fotografia. V súčasnosti je predsedom fotoklubu BARDAF -najúspešnejšieho fotoklubu v Prešovskom kraji, ktorého  činnosť je známa a uznávaná ďaleko za hranicami Slovenska.

RNDr. Eva Kurnátová – dostala Cenu primátora mesta ako výraz poďakovania, úcty a uznania za dlhoročnú pedagogickú činnosť, odbornú erudovanosť, za úspechy a obnove Spojenej školy na Štefánikovej ul. v Bardejove. Jej skúsenosti, odborný profil a morálne vlastnosti vytvárajú súzvuk, ktorý vyvoláva prirodzený rešpekt a uznanie nielen u kolegov, študentov, ale aj rodičov.

MUDr. Miroslav Leško

lekár – anesteziológ, dlhoročný primár ARO v NsP v Bardejove, jeden zo zakladateľov modernej resuscitácie a anesteziológie v okrese Bardejov. Uznávaný odborník a špecialista. Cenu primátora získava pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za vysokokvalifikovanú zdravotnú starostlivosť s ohľadom na všetko prospešné a humánne v prospech človeka, za vytvorenie výborne fungujúceho odborného pracoviska a ľudský a empatický prístup k pacientom a kolegom.        

MUDr. Alžbeta Molčanová –  stomatologička, bývala vedúca Odboru zdravotníctva, ktorá organizovala prácu a pričinila sa o rozvoj zdravotníctva v našom okrese. Cenu primátora mesta dostala

-za celoživotnú neúnavnú činnosť v oblasti medicíny – odbor stomatológia. Spokojnosť pacientov, profesionalita, využívanie najnovších technológií a pomôcok a najlepšie možné riešenia ju zaradili medzi vyhľadávaných a uznávaných odborníkov.

Ing. Ján Motyka

Dostal Cenu primátora pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za vysokú úroveň odbornej a profesionálnej služby najskôr v oblasti poľnohospodárstva, neskôr stavebníctva, za nezištnú a obetavú prácu, ktorá prispela k rozvoju nielen Bardejova, ale aj jeho okolia, za dlhoročnú všestrannú angažovanosť a prácu v samosprávnych organoch mesta, kde svojím korektným, odborným a ľudským prístupom hájil záujmy nielen Bardejova, ale predovšetkým občana.

Mgr. Vladimír Novák – od februára 2012 do decembra 2017 riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Bardejov. Cenu primátora mesta dostal za aktívny prístup a veľmi dobrú spoluprácu pri rozširovaní, úpravách a rekonštrukciách vodovodných a kanalizačných prác a zariadení v meste Bardejov a jeho častiach, za profesionalitu s bohatými skúsenosťami vo vodohospodárstve a veľkú snahu závodu dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníka.

Za jeho pôsobenia bola takmer celá lokalita odkanalizovaná.

Ing. Ľubomír Skaloš - v poradí 98. otec mesta, primátor mesta v rokoch 1990 -1999. Pracovitosť, múdrosť, prirodzená inteligencia, veľkorysosť, náročný nielen na iných, ale predovšetkým sám na seba. Starostlivosť a láska k rodnému mestu prispeli k pokračovaniu jeho všestranného rozvoja. Bardejov – PERLA HORNÉHO ŠARIŠA, sa stal symbolom krásy a malebnosti. Sofistikované a jedinečné skĺbenie histórie a súčasnosti a neustála starostlivosť o dedičstvo našich umných a zručných predkov, ktorí nám zanechali nádherné skvosty - boli dôvodom na to, aby v roku 2000 bol Bardejov zapísaný do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva, čím sa môže pochváliť len málo miest na celom svete.

František Šarišský – dostal Cenu primátora za bohatú verejnoprospešnú prácu v SZPB, kde sa od r. 1978 podieľal na jeho činnosti najskôr ako radový člen, neskôr ako funkcionár a za aktívnu účasť pri oslobodzovaní mesta Bardejov a jeho okresu v 2. sv. vojne. Za svoju odbojovú činnosť bol ocenený medailou k 25. výročiu oslobodenia republiky, k 50. a 60. výročiu SNP a oslobodenia republiky. Cenu prevzal syn Miroslav Šarišský.

                       

----------- ocenenia in memoriam------------

MUDr. Ján Gurský – lekár a kňaz dostal Cenu primátora-   in memoriam za celoživotnú neúnavnú prácu, humánny a empatický prístup k pacientovi, za zveľaďovanie a rozvoj duchovných aktivít a ekumenický postoj a prístup k ostatným cirkvám v Bardejove, ochotu vzájomne spolupracovať a dobre spolunažívať, za cieľavedomý a konštruktívny prístup ku všetkým zložkám občianskeho života v meste, čím prispieval k vytváraniu pokojnej a zdravej atmosféry v meste. Cenu prevzal syn MUDr. Ján Gurský.

Ing. Jozef Kuchta, PhD – in memoroam

Cena primátora mesta mu bola udelená ako výraz úprimného poďakovania, úcty a uznania za nezmazateľnú, vysokokvalifikovanú a odbornú prácu a poctivý prístup k nej, za výborné manažérske schopnosti, ktoré vykonával na rôznych stupňoch riadenia v oblasti životného prostredia, za humánne a etické hodnoty, ktoré presadzoval nielen ako poslanec MsZ a VÚC, ale najmä ako človek. Cenu prevzal syn Lukáš Kuchta.

-----------Inštitúcie----------------

EKOMIDO, s.r.o Bardejov za propagáciu a šírenie dobrého mena mesta Bardejov doma a v zahraničí. Všestranne zameraná firma, ktorá sa zaoberá rozsiahlou činnosťou. Hlavným zameraním je stavebná činnosť, služby spojené s personálnou agentúrou, predaj nehnuteľnosti a prenájom lešenia. Ďalšou oblasťou je predaj automobilov a vedenie autoškoly.

Vďaka kvalitnému vedeniu spoločnosti, vysokej technickej profesionalite a schopnosti realizovať požiadavky klienta v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite patrí k vyhľadávaným firmám nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pri svojej činnosti využívajú moderné technológie a pružne reaguje na slovenský trh.

Nie je jej cudzie ani dianie v meste. Sponzoringom podporuje mnohé kultúrno-spoločenské podujatia.

   Ocenenie prevzal Ing. Jozef Roháľ, štatutár spoločnosti.

Kúpeľno – lečebný ústav MV SR Družba, Bardejovské Kúpele

Svoju prevádzku začal v roku 1978. Dnes poskytuje ubytovacie, stravovacie i liečebné služby na vysokej úrovni. Priamo v budove sa nachádza liečebné oddelenie komplexne vybavené zdravotníckou technologiou vodoliečby, elektroliečby, teploliečby, inhalačnej liečby, svetloliečby, lynfodrenážnej liečby. Liečia sa tu onkologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva, poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, choroby dýchacích ciest, obličiek a močových ciest a choroby z povolania.

Pre svoju profesionalitu, odbornosť a empatický prístup ku klientovi sú úspešným a veľmi často vyhľadávaným zariadením.

Cenu prevzal plk.MUDr. Martin Tarcala, riaditeľ zariadenia.

OSBD Bardejov

Hlavnou náplňou Okresného stavebného bytového družstva v Bardejove je správa bytov, kurenárske práce, zasklievanie a revízna činnosť.

Pomáhajú obciam a mestám znížiť náklady,  investorom nájsť dodávateľov, zadávateľom informovať o projektoch, subdodávateľom oslovovať odberateľov alebo dodávateľom nájsť zákazníkom. Menovaná inštitúcia, ktorá pôsobí na trhu niekoľko desaťročí získava Cenu primátora mesta za: 

- výstavbu, obnovu a modernizáciu obytných domov a bytov

- za informačný marketingový zdroj v stavebníctve a pomoc firmám a ľuďom plniť ich budovateľské sny stavať a dosahovať svoje ciele.

Cenu prevzal JUDr. Ján Lenárt - predseda predstavenstva.

TORNO, s.r.o.- Citroën, Bardejov

Firma ponúka trieskové obrábanie, zámočnícke práce, zváračské práce, obrábanie CNC, hutný materiál, prípravu tovaru, inžiniersku činnosť, výrobu hydraulických tlmičov, článkov reťazí, výrobu tlakových nádob.

TORNO, s.r.o.- Citroën, Bardejov patrí medzi vyhľadávané predajne a servis automobilov a ľahkých motorových vozidiel.   Vysoko profesionálny tím odborníkov, spokojnosť spotrebiteľa a starostlivosť nielen o klienta, ale aj zamestnanca radí túto spoločnosť medzi popredné spoločnosti. Svoje aktivity prejavuje aj na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach mesta a okresu, pričom jej nie je vlastný aj sponzoring.

Ocenenie prevzal Ivan Belejčák, štatutár spoločnosti.

cena prim za r2017 02 cena prim za r2017 03 cena prim za r2017 04 cena prim za r2017 05 cena prim za r2017 06

 

 

 

Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2018-01-22, 14:00, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám