Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Stav lesných ciest, ktoré zabezpečujú vstup do lesov vo vlastníctve Mesta Bardejov je nevyhovujúci a sťažuje dostupnosť jednotlivých lokalít. Tento fakt zvyšuje riziko škôd vzniknutých prípadným požiarom.

Obchodná spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o., ako správca lesov vo vlastníctve Mesta Bardejov, mala zámer využiť na riešenie tohto nevyhovujúceho stavu štrukturálne fondy na základe výzvy, ktorú vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie

Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, podaním žiadosti o NFP v rámci výzvy 1/PRV/2015 - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde. Pôdohospodárska platobná agentúra žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku neschválila z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve, preto spoločnosť navrhla rekonštrukciu lesnej cesty na Mníchovský potok zrealizovať financovaním kombináciou vlastných a cudzích zdrojov podľa dostupných úverových možností.

     Polovica lesnej cesty na Mníchovský potok patrí Lesom Slovenskej republiky, š.p. so sídlom v Banskej Bystrici a bola opravená na prelome mája a júna 2010. Trvalo to tri týždne. Vyčistili sa priekopy a cesta sa potiahla asfaltom. Druhá polovica cesty je vo vlastníctve Mesta Bardejov a užíva ju spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s.r.o.                      

     Poslanci Mestského zastupiteľstva v Bardejove koncom októbra schválili na svojom zasadnutí investičný zámer obnovy lesnej cesty na Mníchovský potok. Zrekonštruovaná cesta bude slúžiť nielen pre potreby mestských lesov, ale aj pre širokú verejnosť, nakoľko sa rekonštrukciou tejto lesnej cesty vytvoria podmienky na cykloturistiku a zriadenie poznávacej infraštruktúry. Na základe schválenia investičného zámeru sa táto investícia zaradí do investičného plánu v rozpočte spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2018.

     Predpokladaný rozpočtový náklad na túto investíciu je 150 000 € (bez DPH) a financovať by sa mala prostredníctvom strednodobého investičného úveru. Predpokladaný termín začiatku a ukončenia rekonštrukcie lesnej cesty je prelom júna a júla 2018.

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám