Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Bardejove na svojom predposlednom zasadnutí schválili viacero investičných zámerov. Jedným z nich je aj investičný zámer a následné vyhlásenie verejného obstarávania - nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru - nákupu nákladného auta s lesnou nadstavbou vybaveného hydraulickým nakladacím zariadením a dvojosového prívesu na zvoz dreva.

       V súčasnosti spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o. zabezpečuje zvoz a prepravu vyťaženého dreva dodávateľským spôsobom. Prepravné náklady preto tvoria stále rastúcu položku a ročne predstavujú čiastku cca 28 tis. EUR. Na druhej strane tým, že realizácia prepravy dreva vyťaženého spoločnosťou Mestské lesy Bardejov, s.r.o. konečnému odberateľovi prebieha prostredníctvom cudzieho prepravcu, spoločnosť prichádza o tržby z poskytovania služieb vo výške cca 30 tis. EUR. Kúpou auta spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s.r.o. dosiahne priame príjmy (30 tis. EUR) a úspory (28 tis. eur), ako rozdiel pôvodných a nových nákladov na prepravu dreva. Tieto finančné prostriedky (58 tis. eur) budú použité na finančný lízing ako formu obstarania hmotného majetku.

       V prebiehajúcom programovom období je v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2020 plánovaná výzva zameraná na podporu investícií do lesných technológii a lesnej techniky, získaním ktorej by až 50% vynaložených nákladov na kúpu nákladného auta bolo refundovaných prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Takýto výdavok (náklad) je oprávnený na príspevok z  PRV, ak vznikol prijímateľovi a bol zaplatený medzi dátumom predloženia programu Komisii alebo od 1. januára 2014, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2023.

       Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok môže byť len ten, kto dodrží prísne podmienky obstarávania stanovené PPA, teda vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky 200 000 EUR bez DPH, na jej obstaranie je potrebné aplikovať postupy verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Pri systéme financovania projektu formou refundácie sa prostriedky EPFRV a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa, tzn. že prijímateľ je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie sú mu pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške.

         Výdavky na kúpu alebo lízing nových strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty aktíva, sú výdavkami oprávnenými na podporu z EPFRV. Nákup by mal byť financovaný prostredníctvom finančného lízingu v dĺžke 60 mesiacov s mesačnou splátkou cca 3140,- EUR. Realizácia investičného zámeru by mala prebehnúť do 30.04.2018.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám