Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

         Mesto Bardejov dlhodobo venuje veľkú pozornosť záchrane a obnove hradobného opevnenia. Popri finišujúcich prácach na obnove južného barbakánu si mesto dalo vypracovať novú štúdiu na opravu východnej časti mestského opevnenia.

         Táto štúdia prichádza z novou koncepciou využitia východnej časti mestského opevnenia, do ktorého by sa po rekonštrukcii mala vrátiť voda, ktorá bola v minulosti jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ide o zachovanie historickej podstaty s citlivých zakomponovaním moderných prvkov, ktoré podliehajú odsúhlaseniu zo strany Krajského pamiatkového úradu Prešov.

       Projekt obnovy východnej časti hradobného opevnenia bude rozdelený na 2 etapy. Prvú etapu bude tvoriť sanácia hradieb v severovýchodnom barbakáne, výstavba vodných plôch a s tým súvisiacich energetických rozvodov, drobnej architektúry, iluminačného osvetlenia, spolu s pešími chodníkmi a zeleňou. V 2.etape je navrhovaná rekonštrukcia hradobného opevnenia a dostavby chýbajúcich častí, rekonštrukcia Veľkej a Červenej bašty, chodníka osobností Bardejova, drobnej architektúry, verejného a iluminačného osvetlenia, terénnych a sadových úprav. 

             Cieľom investície je vytvorenie zóny relaxu a oddychu, v ktorej nebudú chýbať priestory pre rôzne kultúrno-spoločenské aktivity a vytvoria sa podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v lokalite Mesta Bardejova zapísaného do zoznamu Svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Bude slúžiť širokej verejnosti, turistom a obyvateľom regiónu. Okolo chodníka bude vytvorená galéria osobnosti Bardejov. Vo Veľkej bašte bude vytvorené múzeum zápisu Bardejova do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Dominantou východnej časti hradobného opevnenia budú vodné plochy znázorňujúce vodnú priekopu v časti severovýchodného barbakánu.

         Predpokladaný termín realizácie stavby je II.Q.2018.

         Ukončenie 1. etapy plánujeme do konca roka 2018.

         Pokračovanie vo výstavbe 2. etapy sa predpokladá v roku 2019.

         Celkový stavebný rozpočtový náklad je 2 550 tis. €, z toho predpokladané náklady na 1. etapu sú vo výške 450 – 500 tis. €.

        Financovanie projektu 1.etapy je plánované z podpory Úradu vlády v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov. Na výstavbu 2.etapy sa uvažuje s použitím finančných prostriedkov z grantov EÚ, prípadne iných zdrojov.

       Schválením investičného zámeru „Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry Mesta Bardejov - východná časť“ poslancami Mestského zastupiteľstva v Bardejove sa vytvorili predpoklady na to, aby bola táto investícia zaradená do plánu investičnej výstavby v rozpočte mesta Bardejov pre rok 2018.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám