Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V týchto dňoch sú do domácnosti občanom mesta Bardejov distribuované rozhodnutia, ktorými im boli vyrubené miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017.

 

         Nakoľko značná časť občanov mesta sa dlhodobo zdržuje mimo miesta svojho trvalého pobytu, správca poplatku v súlade s platnou legislatívou upravujúcou danú oblasť poskytuje týmto občanom úľavy na poplatku a to v podobe úplného oslobodenia od poplatku alebo čiastočného zníženia poplatku. Podmienkou je splnenie podmienok definovaných vo článkoch 4, resp. článku 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. Uvedené podmienky sa viažu na predloženie relevantných dokladov v určených termínoch.

         Poplatníci, ktorí si uplatňujú nárok na oslobodenie od poplatku alebo zníženie poplatku predkladajú príslušne doklady odôvodňujúce ich nárok na úľavu do 31. januára príslušného roka (článok 4 ods. 3, resp. článok 5 ods. 2 VZN č. 60/2004). Po tomto termíne začína správca vyrubovacie konanie. Z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska ide o náročný proces, na konci ktorého je výstup v podobe viac ako 11 tis. rozhodnutí, ktorými správca vyrubí občanom mesta Bardejov poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za príslušný rok a to na základe jemu v tom čase známych skutočností. Tí občania, ktorí predložili príslušne potvrdenia na uplatnenie úľavy v termíne do 31. januára, majú tieto skutočnosti zohľadnené už v rozhodnutiach, ktoré sú v týchto dňoch distribuované. Doručením rozhodnutí je zavŕšená I. etapa vyrubovacieho procesu.

Občania, ktorí doručili správcovi potvrdenia oprávňujúce ich na získanie úľavy po 31. januári, boli povinní vypísať žiadosť o zmenu poplatku na predpísanom tlačive správcu a a správca im až následne v II. etape dodatočným rozhodnutím upraví výšku vyrubeného poplatku v zmysle predložených potvrdení (článok 4 ods. 4, resp. článok 5 ods. 3 VZN č. 60/2004).

V súvislosti so zvýšeným počtom otázok na túto tému opätovne upozorňujeme tých občanov, ktorí z objektívnych alebo subjektivných príčin predložili potvrdenia oprávňujúce ich na získanie úľavy až po po 31. januári, že nimi dokladované skutočnosti neboli zohľadnené v prvotne distribuovaných rozhodnutiach. V najbližších dňoch im budú doručené dodatočné rozhodnutia, ktorými im bude pôvodne vyrubený poplatok znížený v intenciách predložených dokladov.

Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2017-03-29, 14:00, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám