Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

       Koncom mája 2016 podalo Mesto Bardejov na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci Operačného programu: Kvalita životného prostredia na projekt: „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“.

Koncom októbra 2016 riadiaci orgán predloženú žiadosť schválil.

       Zámerom projektu je vybudovanie regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) pre mesto Bardejov, s cieľom zabezpečiť ekologické zhodnocovanie BRO a zníženie množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

       Realizáciou projektu chce Mesto Bardejov vyriešiť dva na seba nadväzujúce environmentálne problémy. Jednak prispieť k zníženiu množstva komunálneho odpadu, a zároveň vybudovaním kompostárne v tesnej blízkosti bývalej skládky odpadov Lukavica, prispieť k jej rekultivácii.

       Projekt sa bude realizovať v meste Bardejov (zber a zvoz BRO) a v obci Komárov pri Bardejove (umiestnenie zariadenia na zhodnocovanie BRO). Realizácia aktivít projektu by mala trvať 15 mesiacov, od 02/2017 do 04/2018. Dôraz sa bude klásť na sezónne dodanie zariadení vzhľadom k vegetačnému obdobiu rastlín, bezpečnosť pri práci, zabezpečenie technického uskladnenia zariadení a na zaistenie informovanosti a plynulého priebehu zberu a chodu verejných technických služieb.

       V súčasnosti Mesto Bardejov prostredníctvom m. p. BAPOS zabezpečuje úpravu verejnej zelene, no jej následné zhodnocovanie už realizujú zmluvní partneri, nakoľko Mesto Bardejov nemá kapacity na jeho zhodnocovanie. Plánovaná kompostáreň s kapacitou 4000 ton/rok umožní ekologicky efektívne nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a zároveň vytvorí podmienky na zastavenie neustále vznikajúcich čiernych skládok.

       Cieľom projektu je umožniť občanom separovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) od zmesového komunálneho odpadu, a tým predchádzať jeho ukladaniu na skládky. Vytvorenie podmienok na separovaný zber BRKO od obyvateľov mesta Bardejov z rodinných domov naplní očakávané predpoklady nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vrátane jeho vykonávacej vyhlášky a zároveň splní požiadavky rámcovej smernice o odpadoch 2008/98/ES. Projekt ráta so zvýšením množstva vytriedeného BRKO približne o 1210 t/rok, čím by sa po ukončení realizácie projektu malo dosiahnuť množstvo vytriedeného BRKO 3000 ton/rok.

       Naplnenie hlavnej aktivity projektu, ktorým je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,sa zaistí pomocou čiastkových aktivít :

1. Vytvorenie infraštruktúry na zber BRKO - naplnených nasledujúcimi dvoma činnosťami:

• Zakúpenie zberných nádob (3000 ks o objeme 120 l) a hákových kontajnerov (5 ks o objeme 30 m³)

• Nakúpenie zberných dopravných zariadení – zberné vozidlo s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou, traktor s prívesom a miešacím vozom s hydraulickou rukou min. 15 m³, čelný nakladač a hákový naťahovák.

2. Technické vybavenie zariadenia na zhodnocovanie BRKO – prekopávač za traktor, štiepkovač, mostová váha a kompostovací kontajner.

3. Výstavba kompostárne – príprava územia, komunikačné plochy, objekt vstupnej kontroly, vodovod, kanalizácia, oplotenie, sadové úpravy, skladovacie boxy, dozrievacia plocha kompostu, nádrž technologickej vody a rozvody postrekov.

Celkové oprávnené náklady: 2 631 578,95 €, z toho požadovaná dotácia:   2 500 000,00 €.

       Prostredníctvom spomínaných opatrení sa vytvorí komplexný systém nakladania s BRO, zapojením jednej z najprírodnejších a najekologickejších foriem zhodnocovania - kompostovaním týchto organických odpadov.

 

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám