Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Odborníci venujúci sa školstvu už dlhšiu dobu poukazujú na zlý vývoj čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov. Často krát sa stáva, že dieťa prečíta text bezchybne, primerane rýchlo, ale ak má odpovedať na otázky z textu, nevie povedať ani názov príbehu.

Pokles úrovne čitateľskej gramotnosti však nie je len slovenským problémom, týka sa aj iných európskych krajín.

V tejto súvislosti sa začína hovoriť o novom fenoméne - bibliofóbii alebo o tzv.  a-gramotnosti. Ide o trvalú ľahostajnosť voči čítaniu a knihám. Európske krajiny ako Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Litva, Maďarská republika, Portugalsko, Nórsko a Slovinsko prijali na zlepšenie úrovne čitateľskej gramotnosti rôzne plány a programy. Slovensko sa v tomto smere pridáva tak isto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo práve prebiehajúci školský rok 2016/2017 za Rok  čitateľskej gramotnosti a bude sa niesť pod heslom „Myslenie je pohyb.“

Na tento celoeurópsky, resp. celoslovenský trend reaguje aj naša Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove. Školský rok 2016/2017 sa v kontexte čitateľskej gramotnosti na našej škole bude niesť v duchu hesla „Čítaním k tvorivosti“. Do tejto celoročnej akcie sú zapojení všetci žiaci našej školy: od najmladších po najstarších. Čítanie je pre každého, zapojíme do akcie všetkých!

V októbri 2016 naši najmenší žiaci – prváci – v školskej knižnici spoločne čítali známe slovenské rozprávky (P. Dobšinský – Popolvár, P. Dobšinský – Ako šlo vajce na vandrovku, P. Dobšinský – Had, mačička a psík). Následne žiaci z prečítaných rozprávok vytvorili spoločné leporelo. Ilustrácie obsahovali čo najviac informácií z rozprávky, o obrázkoch sa následne rozprávali. Zahrali si didaktickú hru Rozprávková reťaz – spoločne prerozprávali dej rozprávky (každý hovoril jednu vetu, všetci išli za sebou, kým rozprávku nedorozprávali).

Žiaci druhého ročníka absolvovali hodiny čítania tak isto v školskej knižnici, spoločne vytvorili rozprávku „Zvieratká v lese“. Čítanie s porozumením rozvíjali aj na hodinách prvouky a matematiky, kde zaviedli a využívali novú metódu INSERT: žiaci sa učili analyzovať a triediť informácie; označovali, čo už vedeli, čo bolo nové a čo dôležité: obrázky alebo vety zoraďovali podľa časovej a príčinnej súvislosti, vymýšľali pokračovanie príbehu, vymýšľali koniec príbehu, hľadali kľúčové slová, riešili tajničky.

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka vyhlásili celoročnú školskú triednu súťaž s názvom „Kráľ a kráľovná čitateľov“: žiaci si vyrobili čitateľské denníky v rôznej úprave, kde si budú zaznamenávať prečítané knihy. Prečítané knihy predstavili spolužiakom vo svojej triede, porozprávali o literárnych postavách príbehu, ukázali ilustrácie. Žiaci vyhľadávali literárne postavy, neznáme slová, ktorých význam si hneď objasňovali. Pri práci s textami sa tvorili nové nadpisy k literárnym textom, žiaci porovnávali čítaný text so zvukovým a audiovizuálnym záznamom.

Piataci sa zmerali na ľudové piesne z rôznych pohľadov na rôznych predmetoch: žiaci priniesli texty regionálnych ľudových piesní, sledovali denný život obyčajného ľudu zachyteného v texte, ľudové piesne si aj zaspievali na hodine hudobnej výchovy. Na geografii si predstavili rôzne folklórne regióny východného Slovenska, vrátane krojov; na výtvarnej výchove si tieto kroje nakreslili. Učitelia anglického jazyka predstavili ľudové piesne anglicky hovoriacich krajín – konkrétne Škótska: žiaci spoznali gajdy, škótsky kilt.

Šiestaci sa venovali tureckej tematike v slovenskej literatúre i dejinách. Pracovali s ukážkou Turčín Poničan (S. Chalupka), analyzovali turecké vpády do Európy, geograficky ich vyznačili na mapách, žiaci na výtvarnej výchovy kreslili Turkov, resp. turecké motívy. Našli sme aj ľudové piesne s tureckou tematikou.

Siedmaci a ôsmaci sa venovali generácii Štúrovcov, resp. konkrétne Ľudovítovi Štúrovi. Na občianskej náuke rozoberali témy ako vlastenectvo, národ, krajina, vlasť. Graficky si znázornili slovenské štátne symboly, vyznačili cesty Ľudovíta Štúra, ktoré vo svojom živote absolvoval.

Deviataci rozoberali ukážku „K mladosti“ (J. Botto).

Deň 24. október  je už tradične vyhlásený ako Medzinárodný deň školských knižníc. V tejto súvislosti pán minister na tento deň vyzval k spoločnému čítaniu rozprávky na celom Slovensku v čase od 9:00. Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove sa do tejto akcie zapojila ako jeden celok: učitelia o 9:00 prerušili vyučovanie konkrétneho predmetu a ako škola sme sa zapojili do tejto celoslovenskej výzvy. Žiaci prvého i druhého stupňa so svojimi učiteľmi spoločne čítali rôzne vekovo primerané rozprávky vo svojich triedach v čase od 9:00 do 9:30. V nižších ročníkoch rozprávku žiakom čítali ich učiteľky, vo vyšších ročníkoch žiaci čítali rozprávku všetci naraz, resp. do čítania sa zapájali jednotliví žiaci postupne. Spoločné čítanie rozprávky sa žiakom páčilo.

Zvýšenie čitateľskej gramotnosti je v celospoločenskom záujme, preto je dôležité už u mladej generácie podporovať a zatraktívniť čítanie kníh. Žiaci si tým obohacujú slovnú zásobu, rozširujú si poznatky o vonkajšom svete, zdokonaľujú si tým reč, cibria si schopnosť vyjadriť svoje city a myšlienky, rozvíja sa im fantázia a predstavivosť, učia sa rozlišovať dobro od zla, rozvíjajú si pamäť, pozornosť i sústredenosť. U nás, na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove, na tieto veci dbáme a pracujeme na tom, aby naši žiaci prechádzali „čítaním k tvorivosti“.

20161024 100428 20161024 100528 RichtoneHDR 

Mgr. Ján Šoltés

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2016-11-08, 09:43, miroslav.vancik@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám