Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V I. polroku 2016  plánuje poslanecký zbor v Bardejove zasadnúť do svojich lavíc dva krát a to 17. marca a 23. júna 2016. Mimo programu, ktorý, ktorý si schválili ešte v decembri minulého roku súčasťou každého rokovania MsZ sú aj Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ, správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta a interpelácie poslancov.


Podrobnejší program nájdete na:

www.bardejov.sk http://www.bardejov.sk/samosprava/mestske-zastupitelstvo/plan-zasadnuti-msz.
Okrem plánovaných rokovaní sa poslanci stretávajú na zasadnutiach aj mimoriadne, vždy podľa potrieb samosprávy. Tento rok takto rokovali už dvakrát 14. januára  2016, kedy schvaľovali  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom "Zníženie energetických nákladov na prevádzku mestského podniku BAPOS v Bardejove"  a 25. februára 2016 schválili Investičný zámer obstarania stavby „ Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30 na Radničnom námestí v Bardejove “, predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie spolufinancovania pre projekt  s názvom "Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove - dvorný trakt". Tiež zobrali na vedomie aj Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.

 


Zverejnil: Elena Volčkovová, Ing., 2016-02-25, 13:15, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám