Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Zisťovanie sa uskutoční aj v roku 2016. Na Slovensku bolo pre zisťovanie v tomto roku vybraných viac ako 150 miest a obcí, medzi nimi aj naše mesto. Celkom do zisťovania je zaradených viac ako 2100 domácností.

Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Získané výsledky sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci tohto zisťovania poskytnuté, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon o štátnej štatistike č. 540 z roku 2001 a zákon o ochrane osobných údajov č. 122 z roku 2013. Za splnenie podmienok ochrany údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám