Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov má záujem získať aj v roku 2016 finančné prostriedky z dotačného systému Ministerstva kultúry SR v rámci programu 1 „Obnovme si svoj dom“, podprogramov 1.2. a 1.3. V súlade s výzvou na predkladanie žiadostí na podporu projektov ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva boli predložené žiadosti o poskytnutie dotácie na nasledovné štyri projekty:

1. „Reštaurovanie kamenných konzol ochodze Školskej bašty v Bardejove, č. ÚZPF 1665/6“

Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Zámerom projektu je obnova národnej kultúrnej pamiatky Školskej bašty na Baštovej ulici, ktorá je súčasťou mestského opevnenia v Bardejove.

Cieľom projektu je reštaurovanie kamenných konzol ochodze a ich torz objektu Školskej bašty realizáciou nasledovných aktivít:

- reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie,

- reštaurovanie kultúrnej pamiatky,

- dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.

Výsledkom projektu bude prezentácia zrekonštruovaných konzol bývalej ochodze bašty v podobe torzálne zachovaného artefaktu, bez realizácie konštrukcie ochodze a zábradlia.

Celkový rozpočet projektu: 10 260 €

Požadovaná dotácia: 9 747 €

 

  1. 2. „Obnova strechy Hrubej bašty v Bardejove, č. ÚZPF 1665/15“

Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Zámerom projektu je riešiť neuspokojivý stavebno–technický stav národnej kultúrnej pamiatky Hrubej bašty, ktorá sa nachádza na začiatku ulice Na hradbách, ako súčasti mestského hradobného opevnenia v Bardejove.

Cieľom projektu je obnova strechy t.j. zabrániť zatekaniu vody cez strešnú konštrukciu do vnútorných priestorov objektu a jeho ochrana pred následnou devastáciou, realizáciou nasledovných aktivít:

a) výmena strešnej krytiny,

b) výmena latovania a debnenia strešnej konštrukcie,

c) výmena strešných klampiarskych konštrukcií,

d) ošetrenie drevených konštrukcií náterom.

Výsledkom projektu bude obnovená národná kultúrna pamiatka v súlade s podmienkami pamiatkovej starostlivosti.

Celkový rozpočet projektu: 151 956 €

Požadovaná dotácia: 144 358 €

3. Obnova mestského opevnenia, južná časť – archeologický výskum 2. etapa, č. ÚZPF 1665/19

Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Zámerom je vykonať archeologický výskum v súvislosti s plánovanou realizáciou obnovy mestského opevnenia v jeho južnej časti, na ploche národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v ÚZPF pod č. 1665/19 - múr parkánový.

Cieľom je realizovať kompletný pamiatkový – archeologický výskum formou ručného odkryvu, vrátane vypracovania výskumnej dokumentácie, interpretácie, vyhodnotenia nájdených archeologických objektov a konzervovania a uschovania nájdených archeologických nálezov.

Celkový rozpočet projektu: 23 880 €

Požadovaná dotácia: 22 686 €

4. Vedecká konferencia Bardkontakt 2016

Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu.

Zámerom projektu je realizácia systémových opatrení smerujúcich k ochrane, identifikácii, prezentácii a interpretácii kultúrnych a pamiatkových hodnôt pamiatkového fondu a pamiatkových území.

Špecifickým cieľom projektu je realizácia ďalšieho už 24. ročníka tradičného „pamiatkarského podujatia" s medzinárodnou účasťou: "Vedecká konferencia Bardkontakt 2016", k problematike mestských pamiatkových centier, s hlavnou témou "Profesionálna zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok". Podujatie sa realizuje pod záštitou Združenia historických miest a obcí SR a Pamiatkového úradu SR, s garanciou Fakulty architektúry STU

Bratislava a KPÚ Prešov. Účelom a prínosom projektu je využitie účasti odborníkov na prezentáciu, získavanie a výmenu nových poznatkov a skúseností v oblasti ochrany pamiatkového fondu a ich následnú aplikáciu v praxi.

Celkový rozpočet projektu: 17 800 €

Požadovaná dotácia: 16 910 €

Projekty sa, po ich schválení, budú realizovať v súlade s vydanými rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu v Prešove v druhej polovici roka 2016, okrem obnovy Hrubej bašty, ktorá je časovo náročnejšia a plánuje sa začať už v apríli. Vedecká konferencia Bardkontakt 2016 by sa mala uskutočniť v tradičnom termíne v mesiaci august 2016.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám