Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V priebehu júla 2015 Mesto Bardejov požiadalo Ministerstvo hospodárstva SR o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu verejného osvetlenia v meste v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritnej osi 2 – Energetika, opatrenia 2.2. Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce.

         Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo „Zvýšenie kvality verejného osvetlenia v meste Bardejov s pozitívnym dopadom na efektívne hospodárenie s energiou dosiahnutím jej úspory vo výške 680,59 GJ/rok“. Zároveň by realizácia projektu mala prispieť k zvýšeniu  bezpečnosti cestnej premávky, bezpečnosti obyvateľov a kvality života v meste a zlepšeniu kvality životného prostredia.

        Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán rozhodlo v auguste 2015 o schválení našej žiadosti o nenávratný finančný príspevok s výškou NFP najviac 527 525,11 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 555 289,59 €. 

       Výsledkom projektu bude:  

  • zmodernizované verejné osvetlenie prostredníctvom výmeny a doplnenia 774  ks úsporných svietidiel, čím sa dosiahne zníženie nákladov na prevádzku osvetlenia,
  • vyhodnotenie energetickej efektívnosti zavedených energetických opatrení realizáciou svetelnotechnického merania po modernizácii,
  • zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a celkovej bezpečnostnej situácie v meste v nočných hodinách,
  • príspevok k zvýšeniu kvality životného prostredia prostredníctvom zníženia ročných emisií CO2 o 47,64 t.

        Súčasný systém verejného osvetlenia mesta Bardejov tvorí jednostranná osvetľovacia sústava zložená z 2 800 svietidiel napájaných 73 ks rozvádzačov. Verejné osvetlenie v meste neprešlo doteraz komplexnou modernizáciou a preto je potrebná jeho obnova. Vzhľadom na nevyhnutnosť komplexnej realizácie modernizácie verejného osvetlenia je proces obnovy svietidiel možné realizovať postupne v jednotlivých etapách. V rámci 1. etapy sa Mesto Bardejov rozhodlo modernizovať verejné osvetlenie v prvých troch lokalitách (sídlisko Družba, ulica Komenského a sídlisko Vinbarg). V budúcnosti sa počíta s  rozšírením projektu aj v ostatných lokalitách mesta.

        Výsledkom projektu bude výmena  a doplnenie 774 ks nových úsporných LED svietidiel, vrátane výmeny výložníkov, vzdušných napájacích rozvodov a inštalácie diaľkovo riadených rozvádzačov. Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných výbojkových svietidiel  na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED technológie a súčasne doplnenie LED svietidiel na zahustenie osvetľovacej sústavy. V rámci 1. etapy plánovanej modernizácie verejného osvetlenia v meste budú použité svietidlá a svetelné zdroje, ktoré budú vyhovovať prísnym kritériám a normám kladeným na moderné verejné osvetlenie.  

Projekt bude ukončený najneskôr do konca roka 2015.

„Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti“.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám