Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej organizácie na zber komunálnych odpadov (spol. EKOBARD, a.s., Štefánikova č. 3751 - tel. 0910 809 868, 0910 809 869) v rámci jesenného upratovania vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov

a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu z domácnosti a odpadu z upratovania ulíc a parkovej zelene.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.

Veľkoobjemové kontajnery budú poskytované aj pre materské, základné a stredné školy v termínoch podľa kapacitných možností poverenej organizácie. Podmienkou pre poskytnutie kontajnera je tel. oznámenie žiadajúcej školy a aby táto škola vykonala vyčistenie verejných priestranstiev v okolí školy.

Zároveň žiadame občanov, aby pri jesennom upratovaní dodržiavali tieto zásady:
a) Nadrozmerný odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.

b) Do kontajnerov je zakázané vhadzovať nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.).

c) Organizovať podľa možností spoločné brigády pri obytných blokoch podľa rozpísaného harmonogramu uloženia kontajnerov.

d) Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č. 0910 809 868, 0910 809 869 - spol. EKOBARD, a.s. a MsÚ v Bardejove - odd. ŽP č. 4862 163.

 

            V priebehu roka je možné požiadať poverenú organizáciu o vývoz veľkoobjemového komunálneho odpadu telefonicky na č. 0910 809 868, alebo osobne občanmi mesta min. 24 hod. pred termínom vývozu (t.j. každú stredu).

            V zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu, pre veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad (ďalej iba DSO), biologicky rozložiteľný odpad a jednotlivé vyseparované zložky komunálnych odpadov (papier, sklo, PET fľaše, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, pneumatiky, ..). je vyhradený primeraný priestor s technickým vybavením na stálom mieste počas celého roka v areály Haly na spracovanie predseparovaného komunálneho odpadu na ul. Štefánikovej č. 3751 - sídlo spol. EKOBARD, a.s.. Bezplatné odovzdanie DSO je, keď DSO je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do 1 m3 na jedného obyvateľa na jeden rok - § 6 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch.

Za porozumenie vopred ďakujeme a veríme, že spoločným úsilím prispejeme k zveľaďovaniu a skrášleniu životného prostredia v našom meste Bardejov.

P.S.: V prípade nepriaznivého počasia a neumiestnenia veľkoobjemového kontajnera v stanovenom termíne, uskutoční sa náhradný termín v čase po skončení plánovaného harmonogramu t.j. od 23.10.2015.

Záberový rajón: ulica, obytný blok - miesto uloženia kontajnera                                

I.  s í d l i s k o   O B R A N C O V   M I E R U

- 28.09.2015 -

Komenského K1,K2,K3 - parkovisko pri K2

Ťačevská K4,K5,K6 - parkovisko pri K5

Komenského D3,D4,D5 - parkovisko pri D4

Komenského K7,K8,K9 - parkovisko pri MŠ

- 29.09.2015 -

Komenského A7,A8 - parkovisko pri A8

Komenského A9,A10 - parkovisko pri A10

Ťačevská A, B, C - parkovisko pri bloku B
Bezručova D6, D7, rodinné domy - parkovisko pri bloku D6

- 30.09.2015 -

Ťačevská K10, K11, K12, D8, D9 - parkovisko pri bloku K10
Sázavského I1, I2, I3 - parkovisko pri bloku I2
Wolkerova G1, G2, G3 - parkovisko pri bloku G2
Gorlická E1, E2, E3, Moyzesova D2 - parkovisko pri bloku E2

- 01.10.2015 -

Gorlická F1, H3, Moyzesova E4, E5 - parkovisko pri bloku E4
Gorkého D1 - parkovisko pri tržnici AB
Jiráskova A5, A6, Gorkého A1, B1, B2, B3 - parkovisko pri bloku A1

Jirásková A2, A3, A4 – parkovisko pri Gymnáziu

- 02.10.2015 -

Partizánska H1, H2, rodinné domy – Partizánska 24
Partizánska B4, B3 - parkovisko pri bloku B4

Partizánska B5, B6 - parkovisko pri bloku B6
 

II.  s í d l i s k o  Z A   R A J O M
- 05.10.2015 -

Fučíkova, Nábrežná - parkovisko pri hotely Artin
29. augusta, B.S.Timravy, Přerovská, Jesenského, Kellerova - pri Evanjelickom cintoríne

Dlhý rad A1, A2, A3, Hurbanova - parkovisko pri detskom ihrisku

Dlhý rad B1, B2, B3, B4 – parkovisko pri bloku B2

- 06.10.2015 -

Slovenská C, D, E, Kúpeľná  - parkovisko pri kotolni 07
Nový sad, Česká Lípa - parkovisko pri novostavbe na ul. Nový Sad

III.  s í d i s k o  D R U Ž B A
- 07.10.2015 -

Pod Papierňou A1, A2, A3 - parkovisko pri bloku A2
Pod Papierňou C1, C2, C3 - parkovisko pri bloku C2
Pod Papierňou E, A4, A5, A6 - parkovisko pri bloku A5

Pod Papierňou B1, B2, B3 - parkovisko pri bloku B2

- 08.10.2015 -

Gutgeselova, Homolkova – parkovisko pri obytnom bloku A3

Mikulovská, J. Bottu, Sládkovičova - na ulici J. Bottu

Štefánikova I. časť, Družstevná - parkovisko pred futbalovým štadiónom

Štefánikova II. časť – parkovisko pred objektom Cactus

-

IV.  s í d l i s k o  V I N B A R G
- 09.10.2015 -

J. Grešáka  B12, B13, B14, B15, B16 -parkovisko pri bloku B15
L. Svobodu B5, B6, J. Grešáka B10, B11 - parkovisko pri VII. ZŠ

L. Svobodu B8, B9, B4, B3b, B3c - parkovisko pri bloku B4
L. Novomeského B1, B2, A14, A15, A16, A17 -parkovisko pri bloku B1

- 12.10.2015 -

J. Švermu A11, A12, A13, A. Svianteka A7, A8, A9, A10 - parkovisko pri kotolni
A. Svianteka A1, A2, A3, A4, A5, A6 - parkovisko pri bloku A3

Kutuzovova, Pod Vinbargom, Toplianska - parkovisko pri V. ZŠ

V.  R O D I N N É   D O M Y   Bardejov - I B V
- 13.10.2015 -

kpt. Nálepku, Puškinova, sv. Jakuba – I. časť - parkovisko pri NsP - veľké

Kuzmányho, Ťačevská, sv. Jakuba – II. časť - parkovisko pri NsP – malé

Gróner, Kacvinská  - pri obchode Modeno
Pod Šibeňou horou - pri obchode ABM

- 14.10.2015 -

Pod Lipkou – I. časť, Starý Blich - voľná plocha pri moste
Postajok, Pod Kalváriou, Pod Lipkou – II. časť - voľná plocha pri železničnom prejazde

Stöcklova, Veterná, Poštová, Na hradbách - parkovisko na Stöcklovej ulici

Hviezdoslavova, Kláštorská, Baštová, M.V.Miškovského – parkovisko na Hviezdoslavovej ul.

- 15.10.2015 -

 S. Chalúpku, M. Benku, Bernolákova - voľná plocha na Bernolákovej ulici
Kukučínova, Kukorelliho, J. Matúšku - voľná plocha na Kukorelliho ulici
Ľ.Štúra, Jána Kalinčiaka - na konci ulici Ľ. Štúra

Ľ. Štúra, 9. mája, Tehelná – I. časť - parkovisko pri hostinci

- 16.10.2015 -

Tehelná – II. časť - MsK pri rodinnom dome č.75
Pri Štepnici - pri rodinných domoch

Mičková ul. – voľná plocha pri záhradkárstve

Bardejovská Zábava - parkovisko pri obchode

- 19.10.2015 -

Poštárka / IBV - pri zastávke MHD
Poštárka / sídlisko - ľavá strana
Poštárka / sídlisko - pravá strana

Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD

VI.  B A R D E J O V S K Á   N O V Á   V E S
- 20.10.2015 -

Brezová, Dubová, Lipová, Nová, Čerešňová - voľná plocha pri Novej ulici,

Nám. L.Berku, M.Vileca, Záhradná, Vodárenská, Orechová, Kvetinová - parkovisko pri nákupnom stredisku

Giraltovská, Dujava, Krátka – parkovisko na Giraltovskej ul.
Pri štadióne, Jabloňová - na mestskej komunikácií

- 21.10.2015 -

Potočná, Pálenica, Lesná, Krátka– ul. Pálenica pri lávke

VII.  D L H Á   L Ú K A
- 21.10.2015 -

Hlavná, Dlhá, Majer, Sady - parkovisko pri nákupnom stredisku
Minerálna, Rovná, Makovická - parkovisko pri prameni minerálnej vody
Pod kútmi, Pánska, Kamenec - pri moste

 

VIII.  B A R D E J O V S K É   K Ú P E L E

- 22.10.2015 -
Bytové jednotky, Rodinné domy - parkovisko pri obytných blokoch

IX.  M I H A Ľ O V

- 22.10.2015 -

Rodinné domy - pri cintoríne

Chatová osada - pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)

X. Základné, stredné a materské školy
Základné, stredné a materské školy (podľa dohody) od 23.10.2015.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám