Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V júni sa skončilo vzdelávanie seniorov v rámci projektu „Aktívni seniori“, ktorý  mesto vytvorilo a zrealizovalo  pre svojich starších obyvateľov. 

V programovom  období 2007-2013 sa mesto zapojilo prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ  do operačného  programu Vzdelávanie.

Celkové náklady projektu sú 118.738 €, poskytnutá dotácia z európskych fondov je 112.800 €. Projekt sa realizoval od septembra 2013 do júla 2015, pričom samotné vzdelávacie programy prebiehali od apríla 2014 do júna 2015.

 Pri koncipovaní projektu pre seniorov boli  rešpektované špecifiká, ktoré vyplývajú z ich sociálneho a spoločenského postavenia, ale aj špecifiká, dané ich vekom. Projekt zohľadňoval  potreby cieľovej skupiny. Absolvované vzdelávacie aktivity  umožnili seniorom získať vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu adaptovať sa na nové požiadavky doby t. j. „držať krok s dobou“.

 Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu života seniorov v meste Bardejov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a ich prehlbovanie. Do projektu sa mohli prihlásiť seniori nad 50 rokov. Najväčší záujem bol o počítačový kurz a prácu s internetom. Účastníci  absolvovali   40 hodín kurzu v každom vzdelávacom  programe.

Sedem vzdelávacích programov (osobnostný rozvoj, práca s počítačom, zdravoveda, internetová komunikácia, zdravý životný štýl, regionálna výchova a súčasné umenie) absolvovalo celkom 590 frekventantov. Obsah a samotné vzdelávacie metódy boli zaujímavé a pestré. Seniori vysoko oceňovali obsahovú úroveň a pripravenosť lektorov vo všetkých vzdelávacích programoch. Niektoré programy boli doplnené    tematickými zájazdmi, kde si mohli seniori konfrontovať alebo upevniť získané poznatky. Prekvapujúci bol ich veľký záujem o všetky témy, aktívny prístup a osobný príspevok k mnohým preberaným problematikám.

          Starnutie sa týka nás všetkých, niekoho aktuálne, iného perspektívne. Starnutie populácie je v súčasnej dobe považované za jednu z najvýraznejších výziev budúceho rozvoja spoločnosti, preto je nutné sa k jeho dôsledkom postaviť so všetkou vážnosťou. Zmeny v štruktúre obyvateľstva, ktoré sú spojené s týmto fenoménom nevyhnutne predpokladajú zvýšený záujem o staršiu časť populácie a výrazný posun v postojoch našej spoločnosti k starému človeku.

Mesto svojimi aktivitami chce zabrániť sociálnemu vylúčeniu seniorov v spoločnosti a zapojiť  seniorov do verejného a spoločenského života, posilniť postavenie seniora v spoločnosti, posilniť  vedomostí a zručností seniorov, ktoré zvýšia kvalitu ich života.

            Po ukončení všetkých vzdelávacích programov,  kedy sme boli s nimi v kontakte častejšie ako inokedy,  môžeme smelo konštatovať, že v našom meste sú seniori rozhľadení, múdri, zvedaví, aktívni, chtiví  a oplatí sa pre nich pripravovať rôzne aktivity. Toto skonštatovali lektori i tvorcovia a realizátori projektu.

                                                                                              PhDr. Tatiana Fedáková

                                                                                              Mesto Bardejov

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám