Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Prvým dňom tohto roku nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  o podpore regionálneho rozvoja. Tento zároveň uložil obciam a mestám Slovenska povinnosť v novej a presne stanovenej štruktúre spracovať najdôležitejší rozvojový dokument mesta a obce  tzv.  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/mesta.

V súvislosti s týmto samospráva mesta Bardejov začala v týchto dňoch s prípravou „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2020“ realizovaním prvej etapy spracovania dokumentu -  dotazníkovým prieskumom pre jednotlivé cieľové skupiny. Sú nimi obyvatelia nášho mesta, firmy a organizácie na území mesta, manažment mesta. Cieľom dotazníkového prieskumu je zistiť názory a potreby v jednotlivých oblastiach života a tieto následne zapracovať do uvedeného dokumentu.

Vypracovaný Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 – 2020 a následne schválený poslancami v mestskom zastupiteľstve by mal vytvoriť predpoklad ďalšieho rozvoja mesta adresnejším spôsobom v 12 oblastiach spoločenského života t.j. hospodárstvo, technická infraštruktúra - siete, miestne komunikácie, životné prostredie, cestovný ruch, kultúra, telekomunikačné a informačné služby, administratíva, sociálne služby, vzdelávanie, zdravotnícke služby a voľný čas - prevencia - bezpečnosť.

Prosíme obyvateľov o vyjadrenie svojho názoru o zapojenie sa do prípravy najdôležitejšieho rozvojového dokumentu  nášho mesta vyplnením dotazníka buď elektronicky na webovej stránke Mesta Bardejov, alebo osobne písomnou formou v podateľni Mestského úradu v Bardejove, v termíne do 31. júla 2015.

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám