Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Príchodom  jari dochádza  k prebúdzaniu  života v  prírode a zároveň  aj  k  vytvoreniu  nebezpečenstva  vzniku požiarov najmä vypaľovaním suchých porastov a rozkladaním ohňov v prírode.

Najčastejšou príčinou  lesných požiarov, a to  nielen u nás, ale vo väčšine štátov Európy je konanie človeka a jeho hospodárska resp. iná činnosť. Podiel  iných činiteľov, napr. blesku je na lesných požiaroch zanedbateľný. Väčšina  požiarov vzniká z nedbalosti alebo neopatrnosti, resp. podcenením požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (turistika, táborenie, hra detí,  vypaľovanie suchej  trávy,  kladenie  ohňa v  lese, fajčenie a pod.).

Z dlhodobého sledovania vývoja  požiarovosti vyplýva, že najčastejšou  príčinou lesných  požiarov je  neopatrnosť a nedbalosť ľudí, resp. podceňovanie  požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa v prírode(turistika, táborenie, hra detí, vypaľovanie suchej trávy,  kladenie ohňa v lese, fajčenie  a pod.). 

Na území Bardejovského okresu vzniklo za v roku 2014 109 požiarov   s priamou škodou 173 075 EUR. Pri týchto požiaroch bola 1 osoba usmrtená,  1 osoba utrpela zranenie. V porovnaní s tým istým obdobím roka 2013 došlo k zníženiu počtu požiarov o 31  prípadov a  k zvýšeniu priamych škôd  o 21 305 EUR.

Jednotky   Hasičského a záchranného zboru   v okrese Bardejov  uchránili  pri  zásahoch  hodnoty  vo  výške 5 459 810 EUR.

Najviac požiarov v roku 2014 bolo zaznamenaných na území okresu Bardejov  v  meste Bardejov (68) a obciach Raslavice, Kľušov, Marhaň, Zborov (4), Brezov (3), Frička, Janovce, Lascov (2). 

Podľa štatistických údajov za rok  2014 vyplýva, že najviac požiarov vzniklo  v mesiaci marec  (33 požiarov). 

Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestorutvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Za obdobie mesiacov január až december vykazujeme 43 (30,27 % z celkového počtu požiarov) týchto požiarov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k poklesu o 55 prípadov.   

            Z hľadiska štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v roku 2014 vzniklo v Bardejovskom okrese najviac požiarov v odvetví bytovom hospodárstve  21 požiarov (19,26 % z celkového počtu) s priamymi škodami 65 685 EUR. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím roka je to pokles  o 9 požiarov a nárastu priamej škody o 16 510 EUR

            Ohrozenosť porastov  v tomto období  ovplyvňujú najmä klimatické faktory (sucho. vietor,  stav vegetácie - množstvo vyschnutej organickej hmoty), ale aj drevinová skladba a lokalizácia lesov. Staršie  listnaté stromy sú  menej ohrozené. Najohrozenejšie sú mladé  ihličnaté porasty a porasty  v bezprostrednom susedstve poľnohospodárskych a rekreačne exponovaných lokalít.

            Návrh  nového  systému  protipožiarnej  prevencie  a ochrany v lesoch vychádza z platných  právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a vyhlášky. MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

Podľa tohto legislatívneho rámca  sa na zabezpečovaní protipožiarnej prevencie a ochrane  pred lesnými požiarmi musia podieľať tak štátne ako  aj neštátne organizácie obhospodarujúce lesy, ale aj lesné pozemkové spoločenstvá a individuálni vlastníci a to v úzkej súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy na úseku požiarnej ochrany,  štátnej správy lesného  hospodárstva, životného prostredia, správcami veľkoplošne chránených území, spoločenskými a záujmovými  organizáciami,  ktoré   vykonávajú  svoje  aktivity v prírode,  hlavne v  lese ale  aj samotnými  občanmi. Ide  najmä o dôsledné dodržiavanie zásad  požiarnej bezpečnosti ktoré musíme dodržiavať pri výrobných činnostiach alebo prechádzkach v lesných porastoch, pasienkoch, lúkach a poliach.

Pri uvedenej činnosti si musíme počínať tak, aby nedochádzalo ku vzniku požiarov, plniť príkazy a zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach, udržiavať v použiteľnom stave vecné prostriedky požiarnej  ochrany, dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti v  čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva  a mať na zreteli zákaz  vypaľovať porasty, zákaz fajčenia  a kladenia ohňa na miestach, kde by sa  mohol rozšíriť.

Právna úprava o požiarnej ochrane pamätá aj na tých, ktorí povinnosti vyplývajúce im zo  zákona o požiarnej ochrane nerešpektujú.

Takýmto právnickým a  fyzickým osobám – podnikateľom bude  uložená pokuta až  do výšky 8 298 eur a fyzickým osobám teda občanovi až do výšky 331 eur.

 Vážení občania,  veríme, že naše rady  prenesiete do svojich rodín,  školských a  pracovných kolektívov.  Len spoločné úsilie, opatrnosť a dodržiavanie uvedených  opatrení nám pomôžu preklenúť toto obdobie  zvýšeného nebezpečenstva vzniku  požiarov bez strát na ľudských životoch a životnom prostredí.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám