Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako prvý z menej rozvinutých regiónov Európskej únie získal technickú pomoc v rámci projektu ELENA (European Local ENergy Assistance). Ide o nástroj Európskej investičnej banky financovaný Európskou úniou.

Ide o investície do energetickej efektívnosti, ktoré v rámci PSK presiahnu 60 miliónov eur a zapojili sa do neho aj mestské samosprávy Bardejov, Bzenov, Humenné, Lipany, Medzilaborce, Prešov, Raslavice, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Veľký Šariš, Vranov nad Topľou a Vysoké Tatry. Na Úrade PSK bude od začiatku februára na tento účel vytvorená implementačná jednotka so šiestimi zamestnancami. Do konca roka 2017 sa musí začať minimálna investícia v objeme 24,22 milióna eur z celkovej investície 60,4 milióna eur.

         Pripravovaný investičný program je zameraný na energetickú bezpečnosť s cieľom znížiť emisie CO2, znížiť energetickú náročnosť verejných budov (zateplenie budov, solárny ohrev TÚV, výroba elektrickej energie FTV, modernizácia vnútorného osvetlenia v budovách)   a modernizovať systémy verejného osvetlenia.

       Cieľom projektu je až do výšky 90 % pokryť náklady na prípravu štúdií uskutočniteľnosti, energetických auditov, projektových dokumentácií a  verejného obstarávania. Projekt ELENA je projekt neinvestičný, jeho výstupom je vypracovaná technická dokumentácia, nevyhnutná pre realizáciu ďalšej investičnej etapy v budúcnosti.

        Realizácia projektov by mala byť financovaná predovšetkým zo štrukturálnych fondov Európskej únie, bankových zdrojov (komerčné banky, Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj), prostredníctvom projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) a doplnkovo z vlastných zdrojov.

         Mesto Bardejov sa stalo partnerom projektu ELENA na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 24/2013 zo dňa 17.5.2013, ktorým  schválilo pristúpenie k žiadosti PSK o technickú pomoc ELENA financovanú cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP. Zároveň bolo schválené s tým súvisiace spolufinancovanie oprávnených výdavkov nasledovne:  

  • celková predpokladaná výška investície s ohľadom na projekt ELENA: 4 978 852 €
  • oprávnené výdavky: 96 600 € (100 %)
  • spoluúčasť:  9 660 € (10 %).

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám