Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V decembri 2014 bola ukončená tretia etapa projektu „Reštaurovanie Pomníka Gašpara Serédiho na ceste Bardejov – Dlhá Lúka“ a tým aj celý projekt. Reštaurátorské práce na prícestnom kamennom renesančnom pomníku realizoval akademický sochár Martin Kutný.

Finančný náklad tretej etapy obnovy predstavoval čiastku vo výške 9 513 €, z toho 9 000 € tvorila dotácia z Ministerstva kultúry SR , Program Obnovme si svoj dom.

        Prvá etapa reštaurovania tejto národnej kultúrnej pamiatky sa uskutočnila v roku 2012 a zahŕňala v sebe reštaurátorský výskum, návrh na reštaurovanie a čiastočné reštaurovanie pomníka.

        Druhá etapa reštaurátorských prac sa uskutočnila v roku 2013 a jej súčasťou bola    rekonštrukcia kamenných prvkov na pomníku. Podľa zachovanej profilácie poškodených ríms a stĺpikov boli vyhotovené kópie z prírodného (králického) pieskovca a následne boli osadené na pôvodné miesto. Súčasťou tejto etapy bolo aj začatie reštaurovania kamenných reliéfov a nápisovej dosky.

        V rámci minuloročnej tretej etapy bola vykonaná rekonštrukcia striešky pomníka, dokončené reštaurovanie dvoch kamenných reliéfov a  nápisovej dosky. Statické zabezpečenie pomníka sa zrealizovalo vymurovaním stredového betónového stĺpika.

          Na základe historickej fotodokumentácie V. Miškovského a pôvodného vrcholového kríža, momentálne uloženého v depozitári Šarišského múzea v Bardejove, bola vyhotovená kópia kovového kovaného kríža a jeho osadenie do vrcholu striešky pomníka.

Poškodené dva kamenné chrliče na strieške pomníka boli domodelované a podľa historickej fotografie bola zrealizovaná rekonštrukčná kópia chýbajúceho tretieho. Vzhľadom na nedostatočnú vedomosť o tvare ulomenej časti chrliča pri lipe a s prihliadnutím na hrúbku lipy, bol tento chrlič osadený len v torzálnom stave.

Boli ukončené práce na omietkových vrstvách oblúkov pod korunnou rímsou a omietkach na soklovej časti. Omietky boli vyhotovené spôsobom, ktorý najviac približoval úpravu povrchu omietok k povrchu pôvodnej omietky. V spodnej časti pomníka bola vyhotovená betónovými prefabrikátmi plocha odvádzajúca dažďovú vodu do priekopy medzi cestou a pomníkom. Nakoniec, po vyzretí tmelov a omietok, bolo vykonané farebné scelenie pomníka. 

 

logo minv kultury

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám