Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Aj v roku 2015 sa Mesto Bardejov chce zapojiť do dotačného systému Ministerstva kultúry SR v rámci programu 1 „Obnovme si svoj dom“, podprogramov 1.1. až 1.3.  Termín na podanie žiadostí je v súlade s výzvou určený najneskôr do 16.1.2015. 

Bardejovská samospráva pripravuje žiadosti o poskytnutie dotácie na nasledovné projekty: 

  • „Reštaurovanie Pomníka Jozefa II. na Cintoríne sv. Anny v Bardejove, č. ÚZPF 1794/1“

Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok.

Zámerom projektu je riešiť havarijný stav národnej kultúrnej pamiatky Pomníka Jozefa II.- návšteva, ÚZPF č. 1794/0, ktorý sa nachádza na cintoríne sv. Anny v Bardejove na parcele č. 357/7.

Cieľom projektu je realizácia aktivít:

a) reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie,

b) reštaurovanie kultúrnej pamiatky,

c) dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác,

d) premiestnenie pamiatky.

  • „Obnova fasády na Bašte severnej (archívnej) v Bardejove, č. ÚZPF 1665/7“

Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Zámerom je riešiť neuspokojivý stav národnej kultúrnej pamiatky Bašty severnej, ktorá je súčasťou mestského fortifikačného systému, na ul. Dlhý rad v Bardejove.  Projektovou aktivitou má byť  realizácia obnovy fasády objektu, ktorá je v kritickom stavebno - technickom stave, v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov.

  • „Obnova strechy Meštianskeho domu č. 16 v Bardejove, č. ÚZPF 1693/1“

Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Zámerom projektu je obnova národnej kultúrnej pamiatky Meštianskeho domu č. 16, zapísaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 1693/1 v dvorovej časti objektu. Strešné konštrukcie (krytina, latovanie, debnenie a  klampiarske konštrukcie) sú v dezolátnom stavebno - technickom stave.

Cieľom projektu je obnova strechy realizovaním nasledovných aktivít:

a) výmena strešnej krytiny,

b) výmena latovania a debnenia strešnej konštrukcie

c) výmena strešných klampiarskych konštrukcií,  pri splnení všetkých podmienok stanovených v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

  • „Bardkontakt 2015 - vedecká konferencia a výstava“

Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu.

Zámerom je realizácia tradičného, už 23. ročníka, "pamiatkárskeho podujatia" s medzinárodnou účasťou, v rozsahu:

a)  vedecká konferencia "Bardkontakt 2015" k problematike mestských pamiatkových centier,

b) výstava "Bardkontakt 2015" zameraná na výstavu materiálov, technológií a služieb pri obnove objektov v pamiatkových lokalitách resp. reprezentujúcu problematiku konferencie, spojenú s výstavou fotografií.

 

Predpokladaná doba realizácie projektov je od 05/2015 do 12/2015, s výnimkou  projektu „Bardkontakt 2015“, ktorý by sa mal uskutočniť v mesiaci 08/2015. Každý z projektov má spracovaný svoj vlastný rozpočet, v prípade schválenia sa Mesto Bardejov bude podieľať na spolufinancovaní vo výške 5% z celkových rozpočtových nákladov projektu.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám