Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov začalo 17.10.2014 realizovať projekt „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov“. Finančné prostriedky na realizáciu projektu mesto získalo z Regionálneho operačného programu pre opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel. Na základe schválenia predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP medzi poskytovateľom príspevku Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mestom Bardejov. Stavebné práce na projekte realizuje firma Metrostav a.s. Praha, ktorá bola vybraná na základe verejného obstarávania.

Cena stavebných prác činí 2.156.900,00 € s DPH.

          Účelom projektu „Revitalizácia CMZ mesta Bardejov“ je obnova a úprava cestných komunikácií, peších chodníkov, výmena verejného osvetlenia a úprava a obnova trávnatých plôch vrátane výsadby stromov v západnej časti – park SNP.

         Jedná sa o územie, ktoré zahŕňa Park pri Bazilike Minor, ulice Miškovského 2. etapa, Hviezdoslavova 2. etapa, Partizánska ulica vrátane napojenia na časti ulice Jiráskova a Mlynská na navrhované kruhové križovatky (z pôvodných križovatiek priesečných) Partizánska – Jiráskova a Partizánska – Mlynská a časť parku na námestí SNP pred hotelom Šariš.

          V parku SNP pred hotelom Šariš bude zrealizovaná nová výsadba stromov a je tam vytvorený priestor pre osadenie plastiky ako dominanty tejto časti parku. Počíta sa aj     s osadením lavičiek na sedenie a smetných košov.

          Predmetom rekonštrukcie je nové šírkové usporiadanie časti komunikácií, úprava profilov ulíc, nové pôdorysné riešenie parkov, výmena a doplnenie verejného osvetlenia, osadenie nových prvkov drobnej architektúry.

          Povrch vozidlových a peších komunikácií v historickom centre mesta bude z kociek z prírodného kameňa. Rovnako z  prírodného kameňa  budú zrealizované komunikácie v dotyku s historickom jadrom. Ostatné chodníky budú z betónovej dlažby. Komunikácie pre motorové vozidlá mimo historického centra mesta budú mať asfaltobetónový povrch.

          Pred rekonštrukciou ulíc Miškovského a Hviezdoslavova – 2. Etapa bude v zmysle požiadavky KPÚ Prešov počas realizácie stavebných prác vykonaný archeologický prieskum, ktorý bude pozostávať zo sledovania výkopových prác a následnej záchrany a dokumentácie narušených archeologických situácií a nálezov v trase stavby. Po zdokumentovaní archeologického výskumu bude po dohode s KPÚ Prešov určená prezentácia západného barbakánu a hradobného systému v ploche dlažby ulice.

            Predmetom rekonštrukcia parku pri Bazilike minor bude pôdorysné usporiadanie parku, riešenie povrchov chodníkov, verejné osvetlenie a riešenie drobnej architektúry – lavičky, smetné koše, brány, zábradlia a treláže. V parku sa doplní jestvujúca alej o 7 nových stromov (lipy), aby sa zachovala  pôvodná os aleje, ktorou je navrhnutý chodník. V južnej časti parku na rozhraní trávnatej plochy a chodníka sú v dvoch miestach navrhnuté drevené rámové konštrukcie (treláže), na ktorých budú popínavé stálozelené rastliny.

          Postup stavebných prác bude závisieť od poveternostných podmienok v najbližších mesiacoch. Realizácia stavebných prác sa prejaví aj v nevyhnutných dopravných obmedzeniach, preto prosíme obyvateľov mesta o trpezlivosť v súvislosti so znížením komfortu dopravy.  

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám