Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Z platnej legislatívy vyplývajú povinnosti zabezpečenia schodnosti, predovšetkým na chodníkoch pre všetkých vlastníkov nehnuteľností, podniky a firmy,  školy, verejné inštitúcie a vlastníkov obchodných prevádzok a reštaurácií  na jeho území mesta Bardejov.

Ich povinnosťou je dbať hlavne na udržiavanie schodnosti  peších chodníkov. Ich stav musí byť vyhovujúci pre zabezpečenie každodenných potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta hlavne z hľadiska ochrany a bezpečnosti zdravia, čiže bezpečnej chôdze, čo osobitne platí počas zimného obdobia.

Vlastníci rodinných domov, majitelia a vedúci obchodov, vlastníci, správcovia a užívatelia obytných domov, verejných budov a pozemkov sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku ( VZN č. 54/2004) a príslušných právnych predpisov zodpovední za riadne a včasné čistenie priľahlého chodníka, čiže sú povinní v zimnom období čistiť od snehu a poľadovice chodníky s priľahlými prístupovými miestami, prislúchajúce k ich budovám a pozemkom.

Občania by mali taktiež poznať aj postup pri vymáhaní si náhrad za úrazy spôsobené nedostatočnou údržbou komunikácií.

Pri úraze, napr. páde na chodník je potrebné okamžite privolať Mestskú políciu a správcu príslušnej komunikácie a urobiť spoločný zápis udalosti, aby sa mohlo objektívne posúdiť, kde sa presne úraz stal, kto je zodpovedný za údržbu chodníka. Schodnosť i zjazdnosť komunikácie presne popisuje ustanovenie cestného zákona.

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby rešpektovali VZN č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov v zmysle časti III. čl. 6., ods. 5) .

Sneh a poľadovicu je nutné z chodníkov odstraňovať na jednu stranu chodníka, spravidla k vozovke, v čase podľa potreby a možností vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností.

Chodníky sa musia udržiavať čistením tak, aby boli bezpečné pre chodcov aj v priebehu dňa, keď si to snehová situácia vyžaduje. Ak na chodníku vznikne poľadovica, ktorá sa nedá zoškrabať, je potrebné aby bol chodník posypaný, aby nedošlo k úrazom.

Vlastník (správca, nájomca alebo užívateľ) budovy je povinný z odkvapových žľabov budov alebo z okraja strechy včas odstraňovať snehové previsy a ľadové cencúle tak, aby neohrozovali užívateľov priľahlej komunikácie.

Veľký problém pri zimnej údržbe predstavujú zaparkované, resp. odstavené nepojazdné motorové vozidlá na miestnych komunikáciách a chodníkoch, ktoré spôsobujú značné prekážky pri vykonávaní  údržby. Následkom   je potom   nedostatočné ošetreníe komunikácie na uvedenom mieste a so značným omeškávaním vykonávanie jednotlivých zásahov na ostatných úsekoch, pričom sa často stáva, že dochádza ku kolíznym situáciám, kde službukonajúce osádky používanej techniky musia voliť neplánovanú obchádzku, aby mohli ďalej pokračovať vo výkone údržby po určenej trase. Spôsobuje to najčastejšie omeškanie zabezpečovaných prác a tým aj nespokojnosť tých obyvateľov, ktorí si disciplinovane plnia úlohy pri zimnej údržbe miestnych komunikácií.

Dovoľujeme si taktiež požiadať obyvateľov nášho mesta, aby sneh z chodníkov neprehadzovali na jazdné pruhy miestnych komunikácií, ale ponechali ho na okrajovej  časti chodníka. Nerešpektovaním tejto požiadavky sa zmenšuje svetlosť vozovky, ktorá musí byť pri kalamitných situáciách dodržaná na úkor chodníkov, z dôvodu zabezpečenia účelu a prejazdnosti miestnych komunikácií hlavne v úsekoch naliehavej dopravy, t.j. základných služieb, ako sú zdravotná pohotovosť, zásah hasičov, zásobovanie, zásahy polície a pod.

Je nevyhnutné aj zo strany obyvateľov, aby pochopili závažnosť situácie a nevyvážali sneh z dvorov rodinných domov na chodníky a miestne komunikácie, ale ukladali ho v rámci svojich dvorových, resp. záhradných priestorov.

V prípade nedodržania týchto pokynov môžu byť voči porušovateľom zo strany Mestskej polície vyvodené sankcie.

Mesto Bardejov a jeho organizácia poverená výkonom zimnej údržby mestských komunikácií – m. p. Bapos očakávajú pochopenie širokej verejnosti, ochotu a pomoc zo strany občanov nášho mesta, príslušných správcov alebo nájomcov nehnuteľností a vlastníkov prevádzok alebo podnikov počas zabezpečovania zimnej údržby miestnych komunikácií v priebehu celého zimného obdobia 2014/2015.

            Viac čítaj tu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám