Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Program systematickej obnovy základných a materských škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta pokračuje aj v tomto roku a práve obdobie letných prázdnin aktívne využívame na zabezpečenie rozsiahlejších rekonštrukcií a opráv. Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schváli poslanci návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Environmentálneho fondu, ktorého predmetom je zníženie energetických a prevádzkových nákladov na MŠ Komenského 24,

prostredníctvom ukončenia výmeny okien a zateplenia plášťa budovy vo výške 240 tis. EUR.

            V prípade úspešnosti tejto žiadosti by išlo už o šiesty „školský“ projekt, ktorý by bol realizovaný prostredníctvo grantových peňazí. Veľkou výzvou je v tomto smere pre nás nové programovacie obdobie na čerpanie zdrojov z eurofondov, kde sa opäť pokúsime získať finančné zdroje na rekonštrukciu zostávajúcich objektov základných a materských škôl, ktoré doposiaľ neboli rekonštruované. Celková výška investícii do rekonštrukcii školských objektov a areálov prostredníctvom eurofondov predstavuje čiastku viac ako 4 mil. EUR.

            Uplynulé obdobie sa v oblasti materských škôl nieslo v znamení modernizácie všetkých školských dvorov prostredníctvom zakúpenia nových moderných herných zostáv, prvkov a zariadení tak, aby deti mohli svoj pobyt na školských dvoroch tráviť okrem hry a zábavy aj aktivitami, ktoré rozvíjajú ich pohybové schopnosti a motoriku. Na jednotlivých školských dvoroch sme pristúpili k doplneniu nových a rekonštrukcií zubom času poznamenaných lavičiek.  Rovnako sme realizovali obnovu náterov plotov a opravu plotových konštrukcií na MŠ Komenského 47 a MŠ Gorkého. V tejto aktivite budeme pokračovať aj v areáloch zostávajúcich MŠ, kde je to nevyhnutné, aby aj vonkajšie oplotenie dotváralo príjemnú atmosféru, ktorá je pre výchovno-vzdelávací proces taká dôležitá.

            V MŠ Komenského 24 sme práve v tomto období ukončili čiastočnú výmenu okien v druhom pavilóne, v auguste sa zrealizuje čiastočná výmena okien ma MŠ Vinbarg. Po tom, čo sme v júni ukončili výmenu okien na MŠ Gorkého pristúpili sme práve v letnom období  k oprave a zatepleniu obdovodového  plášťa na jednom z pavilónov tejto materskej školy a v tomto procese chceme postupne pokračovať. Prinesená úspora z prevádzkových nákladov tak bude môcť byť využitá na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu, kde sme aj v tomto roku zaznamenali výrazný pokrok. V rámci grantu ministerstva školstva sa nám podarilo získať do každej materskej školy ďalšiu interaktívnu tabuľu s notebookom a farebnú kopírku s tlačiarňou.

            Do začiatku nového školského roka sa ešte pokúsime riešiť  otázky spojené s čiastočnou obnovou asfaltových povrchov na prístupových chodníkoch,  chodníkoch v areáloch a na  ihriskách jednotlivých materských škôl. 

            Proces rekonštrukcií a údržby prebieha aj v budovách a areáloch jednotlivých základných škôl.

            Drobnou novinkou pre zabezpečenie letnej prevádzky v materských školách je nový nafukovací skákací hrad pre spestrenie letného pobytu detí počas prázdnin, ktorého hlavnou náplňou sú predovšetkým hra, oddych a zábava.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám