Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V dňoch 17. – 20. júna 2014 zorganizovala Komunitná nadácia Bardejov v hoteli Bardejov, Senior centre na Toplianskej ulici v Bardejove a v poľskej Krynici medzinárodnú konferenciu o aktívnom občianstve.

Konferenciou uzatvára svoj jednoročný medzinárodný projekt podporený Európskou komisiou v rámci jej programu Európa pre občanov.

Cieľom projektu je poskytnúť príležitosť občanom partnerských miest v projekte spolupodieľať sa na vytváraní viac prepojenej Európy, rozvíjať občianstvo EÚ cez výmenu skúsenosti a spoznávanie jej kultúrnej rozmanitosti. Špecifickým cieľom projektu je vytvárať siete medzi súčasnými a potenciálnymi partnermi.

Cieľovými skupinami v projekte sú miestne neziskové organizácie pracujúce s mladými ľuďmi a seniormi, miestne samosprávy a verejnosť.

Konferencia začala slávnostným privítacím večerom v hoteli Bardejov za účasti 120 účastníkov zo všetkých projektových partnerských miest: Bardejov, Krynica - Poľsko, Přerov – Česká republika, Amata – Lotyšsko, Montemarciano – Taliansko, Maribor – Slovinsko a Lugoj – Rumunsko.

Účastníkov konferencie privítal slávnostným prípitkom primátor mesta Bardejov, MUDr. Boris Hanuščak. Osobitne privítal aj svojich prítomných zahraničných kolegov, primátorku partnerského mesta Montemarciano - Lianu Serrana a primátora rumunského mesta Lugoj – Francisca Boldeu.

Nasledujúce dva pracovné dni konferencie boli venované prezentáciám zástupcov partnerských miest informujúcich o podmienkach, aké ich samosprávy vytvárajú na aktívne zapájanie sa mladých ľudí i seniorov do miestneho verejného života, ale aj priblíženiu politík EÚ a jej rozhodovacích procesov, ktoré im predstavila bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu, Ing. Zita Pleštinská. Súčasťou programu boli aj návštevy Seniorskeho centra a Domova dôchodcov Čergov – prítomnými seniormi a účastníkmi pracujúcimi so seniormi. Mladšia časť účastníkov navštívila Židovské suburbium  v sprievode Ing. Pavla a Mgr. Petra Hudákových z OZ Vita in suburbium a Hrubú baštu na Veternej ulici, ktorú postupne oživuje OZ Different.

Jadrom záverečnej konferencie  boli – medzigeneračný dialóg medzi mladými účastníkmi a seniormi a ich odkazy i očakávania smerujúce svojím miestnym samosprávam i Európskej komisii a v záverečnej bardejovskej časti konferencie predkladali jednotlivé partnerské mestá návrhy Akčných plánov budúcej spolupráce medzi zúčastnenými mestami, neziskovými organizáciami i neformálnymi skupinami aktívnych obyvateľov týchto miest.

Okrem pracovnej časti mala konferencia aj kultúrnu pod názvom Európske partnerské dni. V rámci nich sa po dva večery 18. a 19. júna  o 20,00 hod. na Radničnom námestí a miestnom amfiteátri predstavili verejnosti umelci zo všetkých participujúcich miest.

Pred samotným otvorením Európskych partnerských dní sa stretli zahraniční primátori miest participujúci v projekte s primátorom Bardejova na pôde Mestského úradu v Bardejove. Primátorka talianskeho partnerského mesta Montemarciano, Liana Serrana na tomto stretnutí  vysoko ocenila jedinečnú architektúru historickej časti mesta a prístup miestnej samosprávy k ochrane a zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva na svojom teritóriu.

Záverečný, tretí deň konferencie pokračoval v partnerskom meste Krynica – Zdrój návštevou Univerzity tretieho veku a veľmi úspešného baletného súboru Miniatúry.

Na záver konferencie sa všetci účastníci stretli v centre najväčších poľských kúpeľov, v Sále balovej s primátorom Krynice – Zdrój, Dr. Dáriusom Reškom.

Na konferencii boli prijaté dva záverečné dokumenty v súlade s cieľmi projektu:

prvý dokument – Návrhy a odporúčania účastníkov medzinárodného projektu „ Od aktívneho občianstva k Euroobčianstvu“ Európskej komisii – Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu,

druhý dokument - Návrhy a odporúčania účastníkov medzinárodného projektu „ Od aktívneho občianstva k Euroobčianstvu“ miestnym a regionálnym samosprávam.

S obsahom obidvoch dokumentov bude oboznámená aj verejnosť prostredníctvom médií.

 

logo eu for citizens logo eu commission

 

 

Ing. Jozef Jarina
Správca KNBJ

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám