Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V dňoch 17. – 20. júna 2014 zorganizovala Komunitná nadácia Bardejov v hoteli Bardejov, Senior centre na Toplianskej ulici v Bardejove a v poľskej Krynici medzinárodnú konferenciu o aktívnom občianstve.

Konferenciou uzatvára svoj jednoročný medzinárodný projekt podporený Európskou komisiou v rámci jej programu Európa pre občanov.

Cieľom projektu je poskytnúť príležitosť občanom partnerských miest v projekte spolupodieľať sa na vytváraní viac prepojenej Európy, rozvíjať občianstvo EÚ cez výmenu skúsenosti a spoznávanie jej kultúrnej rozmanitosti. Špecifickým cieľom projektu je vytvárať siete medzi súčasnými a potenciálnymi partnermi.

Cieľovými skupinami v projekte sú miestne neziskové organizácie pracujúce s mladými ľuďmi a seniormi, miestne samosprávy a verejnosť.

Konferencia začala slávnostným privítacím večerom v hoteli Bardejov za účasti 120 účastníkov zo všetkých projektových partnerských miest: Bardejov, Krynica - Poľsko, Přerov – Česká republika, Amata – Lotyšsko, Montemarciano – Taliansko, Maribor – Slovinsko a Lugoj – Rumunsko.

Účastníkov konferencie privítal slávnostným prípitkom primátor mesta Bardejov, MUDr. Boris Hanuščak. Osobitne privítal aj svojich prítomných zahraničných kolegov, primátorku partnerského mesta Montemarciano - Lianu Serrana a primátora rumunského mesta Lugoj – Francisca Boldeu.

Nasledujúce dva pracovné dni konferencie boli venované prezentáciám zástupcov partnerských miest informujúcich o podmienkach, aké ich samosprávy vytvárajú na aktívne zapájanie sa mladých ľudí i seniorov do miestneho verejného života, ale aj priblíženiu politík EÚ a jej rozhodovacích procesov, ktoré im predstavila bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu, Ing. Zita Pleštinská. Súčasťou programu boli aj návštevy Seniorskeho centra a Domova dôchodcov Čergov – prítomnými seniormi a účastníkmi pracujúcimi so seniormi. Mladšia časť účastníkov navštívila Židovské suburbium  v sprievode Ing. Pavla a Mgr. Petra Hudákových z OZ Vita in suburbium a Hrubú baštu na Veternej ulici, ktorú postupne oživuje OZ Different.

Jadrom záverečnej konferencie  boli – medzigeneračný dialóg medzi mladými účastníkmi a seniormi a ich odkazy i očakávania smerujúce svojím miestnym samosprávam i Európskej komisii a v záverečnej bardejovskej časti konferencie predkladali jednotlivé partnerské mestá návrhy Akčných plánov budúcej spolupráce medzi zúčastnenými mestami, neziskovými organizáciami i neformálnymi skupinami aktívnych obyvateľov týchto miest.

Okrem pracovnej časti mala konferencia aj kultúrnu pod názvom Európske partnerské dni. V rámci nich sa po dva večery 18. a 19. júna  o 20,00 hod. na Radničnom námestí a miestnom amfiteátri predstavili verejnosti umelci zo všetkých participujúcich miest.

Pred samotným otvorením Európskych partnerských dní sa stretli zahraniční primátori miest participujúci v projekte s primátorom Bardejova na pôde Mestského úradu v Bardejove. Primátorka talianskeho partnerského mesta Montemarciano, Liana Serrana na tomto stretnutí  vysoko ocenila jedinečnú architektúru historickej časti mesta a prístup miestnej samosprávy k ochrane a zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva na svojom teritóriu.

Záverečný, tretí deň konferencie pokračoval v partnerskom meste Krynica – Zdrój návštevou Univerzity tretieho veku a veľmi úspešného baletného súboru Miniatúry.

Na záver konferencie sa všetci účastníci stretli v centre najväčších poľských kúpeľov, v Sále balovej s primátorom Krynice – Zdrój, Dr. Dáriusom Reškom.

Na konferencii boli prijaté dva záverečné dokumenty v súlade s cieľmi projektu:

prvý dokument – Návrhy a odporúčania účastníkov medzinárodného projektu „ Od aktívneho občianstva k Euroobčianstvu“ Európskej komisii – Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu,

druhý dokument - Návrhy a odporúčania účastníkov medzinárodného projektu „ Od aktívneho občianstva k Euroobčianstvu“ miestnym a regionálnym samosprávam.

S obsahom obidvoch dokumentov bude oboznámená aj verejnosť prostredníctvom médií.

 

logo eu for citizens logo eu commission

 

 

Ing. Jozef Jarina
Správca KNBJ

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám