Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

  „Mikroregión Bardejov – Horná Topľa“, ktorého členom je aj Mesto Bardejov, deklaroval záujem o spoločný rozvoj územia, komunikáciu na úrovni verejného sektora,  koncepčný a systémový prístup pre riešení problémových oblastí života a záujem o ochranu a tvorbu životného prostredia regiónu Hornej Tople. V roku 2006 bol schválený strategický dokument „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Horná Topľa“ a v roku 2009 boli zástupcovia mikroregiónu členmi pracovnej skupiny pri tvorbe Integrovanej stratégie rozvoja územia Horný Šariš.

         Po desiatich rokoch svojej existencie sa členovia združenia „Mikroregión Bardejov – Horná Topľa“ rozhodli vytvoriť verejno-súkromné partnerstvo (VSP), ktoré bude mať právnu subjektivitu ako občianske združenie so štatútom miestnej akčnej skupiny (MAS) s názvom „MAS Horná Topľa“. Na tomto občianskom združení  budú participovať nielen obce ale najmä súkromný a občiansky sektor s minimálne o 50 % zastúpením. Iniciátormi aktivity sú zástupcovia obcí: Mokroluh, Zlaté, Rokytov, Tarnov, Sveržov,  Nižný Tvarožec, Vyšný Tvarožec, Gaboltov, Petrová, Frička, Cigeľka, Kurov, Kružľov, Krivé, Bogliarka, Kríže, Gerlachov, Snakov, Hrabské, Lukov, Malcov a Lenartov. V prípade, ak Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schváli vstup Mesta Bardejov do tohto občianskeho združenia, zmení občianske združenie svoj názov z „MAS Horná Topľa“ na „MAS Bardejov – Horná Topľa“.

          Medzi kritéria oprávnenosti k získaniu štatútu MAS patrí kritérium, ktoré síce vylučuje z podpory mestá s počtom obyvateľov nad 20 000, avšak nevylučuje možnosť, aby takáto mesto bolo členom a aby fyzické a právnické osoby majúce na jeho území sídlo, prevádzku, trvalý alebo prechodný pobyt boli oprávnenými pre predkladanie projektových žiadostí a pre následnú podporu.

         Členovia a partneri tvoriaceho sa občianskeho združenia „MAS Horná Topľa“ by mali v tomto roku pripraviť stratégiu pre miestny rozvoj, ktorú bude posudzovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Pokiaľ bude partnerstvu udelený štatút miestnej akčnej skupiny (MAS), bude môcť získať finančné prostriedky na realizáciu tejto stratégie.    

         V programovom období 2014 -2020 budú môcť verejno-súkromné partnerstvá (s právnou subjektivitou občianskeho združenia a štatútom miestnej akčnej skupiny) realizovať aktivity v zmysle Prioritnej osi č. 5 Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) s názvom Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) a Opatrenia č. 19 Programu rozvoja vidieka s názvom Leader, nasledovne:

Integrovaný regionálny operačný program:

  • Podpora budovania kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou
  • Podpora rastu a tvorby pracovných miest rozvojom podnikania a inovácií na miestnej úrovni.

Program rozvoja vidieka:

  • Konkurencieschopnosť a diverzifikácia poľnohospodárstva a lesníctva
  • Kvalita života
  • Vidiecky cestovný ruch
  • Technológie šetrné k ŽP, inovácie a vedomostná základňa vo vidieckych oblastiach a využívanie IKT.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám