Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja sa mohli mesta a obce v Prešovskom kraji ako oprávnení žiadatelia zapojiť do dotačného programu PSK v súlade s Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.

         Každý žiadateľ mohol podať iba jednu žiadosť a to buď v rámci programu 1 „Šport“ alebo programu 2 „Kultúra“.

         Program „Šport“ má tri podprogramy: 

1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru;

1.2 Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru;

1.3 Šport pre všetkých - usporiadanie masových telovýchovných a športových akcií.

        Program „Kultúra“ má tiež tri podprogramy:

2.1 Obnova, rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru;

2.2 Obnova a údržba pamiatok a pamätihodností obce/mesta a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru;

2.3 Nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra – usporiadanie kultúrnych akcií/vydanie publikácii.

 

         Mesto Bardejov podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu „Obnova a údržba kamenného pamätníka z r. 1783 pri kostole Sv. Anny v Bardejove“ v rámci programu 2 „Kultúra“, podprogram 2.2.

         Pri kostole sv. Anny na Kúpeľnej ulici v Bardejove je postavený kamenný pamätník z roku 1783, zhotovený na počesť otvorenia nového dreveného mosta cez rieku Topľa. Akt otvorenia vykonal cisár Jozef II., ktorý sa v Bardejove zastavil pri návrate z Bukoviny. Pamätník patrí medzi národné kultúrne pamiatky, pričom ide o menej známu pamiatku, o ktorej nevedia mnohí miestni občania a ani návštevníci mesta.

         Pamätník je znázornený v tvare pylóna, zloženého zo štyroch kusov –  drieku, rímsy a dvoch častí nadstavca. Na driekovej časti pamätníka sa nachádzajú na každej strane nápisy, dokumentujúce historickú udalosť, ktorá sa tu odohrala v roku 1783. Ostatné časti pamätníka sú bez nápisov.

        Hmota kamenných častí pamätníka je znečistená machmi, lišajníkmi, prachom a špinou. Najväčšie poškodenia sú na driekovej spodnej časti najmä v dôsledku poveternostných zmien a prirodzeným starnutím kamennej hmoty. Dôvodom potreby obnovy tohto pamätníka je jeho havarijný stav, ako aj potreba predstaviť túto pamiatku širokej verejnosti.

       O prípadnom schválení žiadosti sa rozhodne na rokovaní Zastupiteľstva PSK dňa  24.6.2014.

 

 pamatnik pri kost anny 1 pamatnik pri kost anny 1 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám