Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať o  vydanie voličského preukazu.

Voličský preukaz sa vydáva  v meste, alebo obci,  v ktorom má oprávnený volič  trvalý pobyt.

Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní predo dňom volieb (t.j. najskôr 24.4.2014), najneskôr však dva dni predo dňom volieb (t.j. najneskôr 22.5.2014) v úradných hodinách mesta, alebo obce.

O vydanie voličského preukazu môže volič požiadať

 • osobne,
 • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom,
 • písomne na adresu: Mestský úrad, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov
 • elektronicky (e-mailom): podatelna@bardejov.sk

V splnomocnení volič uvedie  svoje:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie voličského preukazu.

V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky volič uvedie svoje:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať.

Mesto Bardejov zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ a  takéhoto voliča zo zoznamu voličov vyčiarkne.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám