Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

S budovaním bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému (MKS) v meste Bardejov sa začalo v roku  2003. V súčasnosti MKS tvorí – obslužné pracovisko, ktorého súčasťou sú 3 veľkoplošné monitory, záznamové zariadenie, PC technika, zariadenie na obsluhu kamier a 10 rotačných kamier, ktoré sú umiestnené: 

 

Umiestnenie kamery – ulica, sídlisko

Počet kamier

Kutuzovova 

1

Komenského 

1

Kláštorská   

1

Vinbarg

3

Radničné námestie

2

Dlhý rad

2

         Rozširovanie a modernizácia bezpečnostného MKS sa uskutočňuje na základe dlhodobého projektu s dôrazom na Mestskú pamiatkovú rezerváciu Bardejov a sídliskové celky. Cieľom a obsahom projektu  je  zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta vrátane ochrany ich majetku, majetku mesta, posilniť dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku a tiež vo vymedzenom rozsahu aj dohľad nad dopravno-bezpečnostnou situáciou. Vďaka MKS sa podarilo odhaliť viacero protiprávnych konaní, priestupkov a trestných činov a v neposlednom rade tento systém preventívne pôsobí na vedomie potencionálnych  páchateľov.

         Realizácia projektu je finančne náročná. Finančné prostriedky na tento účel sú získavané z rozpočtu mesta a rozpočtu Vlády SR prostredníctvom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. V roku 2013 bolo zo štátneho rozpočtu SR a prostredníctvom kofinancovania mesta získaných a preinvestovaných 16 188 €, ktoré boli použité na rozšírenie MKS dvoma kamerami na zrekonštruovanej ulici Dlhý rad a modernizáciu obslužného pracoviska. Obsluha bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému je zabezpečená nepretržite 24 hodín denne. Za týmto účelom mesto Bardejov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove zriadilo chránenú dielňu, kde našlo pracovné uplatnenie 8 občanov so zníženou pracovnou schopnosťou.

            V tendencii rozširovania a modernizácie monitorovacieho kamerového systému mienime pokračovať aj v budúcom období v rozsahu finančných zdrojov, ktoré sa  na tento účel podarí zabezpečiť. V súčasnosti Mestská polícia v Bardejove na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2014  pripravila ďalší projekt na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému mesta Bardejov v celkovej výške 44 940.- €. Projekt je momentálne v štádiu posudzovania.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám