Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu.  Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky súčasne.


O vydanie voličského preukazu môže požiadať

  • osobne,
  • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom,
  • písomne alebo
  • elektronicky (e-mailom).

V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).


V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou.
Obec, ktorá oprávnenému voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto oprávneného voliča zo zoznamu oprávnených voličov vyčiarkne.

V meste  Bardejov sa  voličské preukazy vydávajú  pre I. a  aj pre II. kolo denne počas úradných hodín na Mestskom úrade v Bardejove, Radničné námestie 16, prízemie – podateľňa do 14. marca 2014  do 15, 00  hod.

Voličský preukaz sa vydáva na počkanie a žiadosť volič môže podať osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Overenie sa nevyžaduje. Požiadať môžete aj elektronicky na adrese: podatelna@bardejov.sk s uvedením adresy svojho trvalého pobytu a adresy, na ktorú Vám bude doručený voličský preukaz mimo miesta svojho trvalého pobytu. Posledným dňom na prijímanie žiadosti o voličský preukaz mailom alebo poštou je pondelok 10. marca 2014 do 16. hod. Žiadosti, ktoré prídu mailom po uvedenom čase alebo nebudú podateľňou mestského úradu zaevidované v uvedený deň, nemusia byť prostredníctvom Slovenskej pošty vybavené. Posledným dňom na odoslanie voličského preukazu zo strany mestského úradu je utorok 11.3.2014.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám