Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej „ŠÚ SR“) pravidelne zisťuje rôzne údaje od obyvateľov prostredníctvom na to poverených osôb, tkz. opytovateľov.

            Prvé zisťovanie sa uskutoční pre štatistiku rodinných účtov, kde budú opytovatelia na základe osobitného poverenia zisťovať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Výsledky sa použijú v informačnom systéme ŠÚ SR okrem iného aj na účely posudzovania úprav súm životného minima.

            Druhé zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti je súčasťou európskeho projektu, na ktorom sa zúčastňujú všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadĺženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko – politických oblastiach eurosystému.

            Všetky údaje budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov.

Opytovatelia navštívia aj v našom meste vybrané domácnosti do 30. 4. 2014  a sú povinní preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR, osobitným poverením a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedníčkou ŠÚ SR.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám