Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Dňa 27.1.2014 bolo Mestu Bardejov doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a začatie procesu uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 1,3 mil €. Toto rozhodnutie sa týka  projektu s názvom „Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov – služba občanovi“, ktorý bol predložený na Ministerstvo financií SR dňa 21.8.2013 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Opatrenia 1.2. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.

Dátum začatia a ukončenia realizácie aktivít projektu budú stanovené v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej proces uzatvorenia sa už začal. Realizácia projektu však musí byť ukončená najneskôr do 31.12.2015.

        Z analýzy súčasného stavu vybavenia Mesta Bardejov t.j. z východiskovej situácie projektu vyplynulo, že súčasná IT architektúra a infraštruktúra síce podporujú základné  administratívne činnosti mesta,  ale v mnohých oblastiach, hlavne v priamej  komunikácii občan – mesto  a  vo vzájomnej integrácii existujúcich systémov, už nezodpovedajú súčasným štandardom a požiadavkám. Mesto na svojom internetovom portáli publikuje informácie o činnosti úradu, všeobecne záväzné nariadenia, rozpočty, adresy organizácií, atď., ale systémy neposkytujú služby typu odosielania elektronických formulárov resp. elektronických podaní. Občan môže na stránkach mesta získať potrebné formuláre, na ktorých konkrétnu požiadavku predloží, ale vytlačený formulár sa už musí doručiť osobne alebo klasickou poštou. Časť podaní sa síce môže zrealizovať aj prostredníctvom e-mailu, ale elektronické podanie na portáli mesta nie je možné vykonať.

Cieľom schváleného projektu je efektívna samospráva formou elektronizácie a rozvoja elektronických služieb a zabezpečením ich všeobecnej použiteľnosti, v súlade s Koncepciou rozvoja informačných systémov Mesta Bardejov (schválená mestským zastupiteľstvom dňa 21.11.2013). Očakávaným dopadom je naplnenie cieľa opatrenia 1.2 „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni“ t.j. zásadná zmena kvality poskytovaných služieb prostredníctvom ich elektronizácie a sprístupňovania cez komunikačné nástroje.

Zavedením elektronizácie procesov poskytovania služieb po ukončení projektu sa podstatne zlepší dostupnosť služieb poskytovaných Mestom Bardejov. Dosiahne sa zefektívnenie činnosti a úspora nákladov samosprávy na vykonávanie administratívnych úkonov a na strane občanov a podnikateľských subjektov sa minimalizuje potreba osobných návštev a papierových podaní, čím sa taktiež sa znížia ich náklady na cestovné, poštovné a čas.

 

loga opis

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám