Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

 Ing. Marcel Karol


Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky
marcel.karol@bardejov.sk 054 / 4862 175

kontakt_bar

Oddelenia začlenené do odboru:

- oddelenie financií
- oddelenie daní a poplatkov

Úlohou odboru je najmä:
priamo koordinovať činnosť:
- oddelení a zariadení bez právnej subjektivity patriacich organizačne do odboru a zodpovedá za ich činnosť,
- zamestnancov odboru, ktorí nie sú v riadiacej pôsobnosti vedúceho oddelenia
- metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti riadeného odboru,

Zabezpečuje:
- spoluprácu v rámci kompetencií riadeného odboru s orgánmi verejnej správy, orgánmi mesta, organizáciami v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti mesta a ostatnými organizačnými zložkami mesta,
- spoluprácu s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom vnútra SR v oblasti rozpočtu a účtovnej evidencie,
- dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov,
- poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách a prešetrovaní sťažností a petícií,
- podáva návrhy na systemizáciu pracovných miest zamestnancov odboru.

zodpovedá za:
- financovanie mesta v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie,
- kontrolu plnenia rozpočtu mesta, vypracovanie správ o plnení rozpočtu,
- spracovanie analýz pre zostavenie rozpočtu,
- vypracovanie návrhov rozpočtu,
- vypracovanie a evidenciu zmeny rozpočtu, rozpočtových opatrení,
- na úseku finančných operácií zodpovedá za spravovanie finančného majetku mesta,
- finančné usporiadanie hospodárenia mesta, navrhovanie spôsobu rozdelenia prebytku, resp. vyrovnanie schodku hospodárenia,
- riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,
- účelné a hospodárne využívanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
- použitie pridelených finančných prostriedkov na plnenie úloh v súlade so schváleným rozpočtom,
- zostavovanie účtovných výkazov mesta,
- sledovanie a účtovanie dotácií zo ŠR,
- inventarizáciu záväzkov a pohľadávok,
- tvorbu všeobecne záväzných nariadení na úseku miestnych daní a poplatkov
- dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v rámci odboru
- včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh vyplývajúcich z porady primátora a prednostu,
- vypracúvanie stanovísk, interných predpisov, odborných usmernení a metodických pokynov v riadenej oblasti,
- pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
- za predprojektovú fázu a fázu implementácie pri jednotlivých rozvojových projektoch spolu s inými členmi realizačného tímu,
- za monitoring, vizualizáciu a propagáciu projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ,
- spolupracuje s ekonomickým odborom pri zabezpečovaní platobných postupov a finančnej kontroly projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ,
- nadväzuje kontakty s potenciálnymi investormi a prispieva k zaisteniu ich styku s orgánmi mesta a ďalšími inštitúciami na území mesta,

Vykonáva:
- spracúvanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,
- kontrolnú činnosť v rámci odboru, vrátane jednotlivých foriem finančnej kontroly.
- vykonáva funkciu koordinátora za mesto v rôznych projektoch mesta ktoré sú v pôsobnosti odboru
- odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami odboru,
- personálne činnosti voči zamestnancom príslušného odboru, najmä
- hodnotenie pracovného výkonu,
- návrh na platové zaradenie,
- návrh na systemizáciu pracovných miest ním priamo riadených zamestnancov.

Vypracúva:
- pracovné náplne ním priamo riadených zamestnancov,
- návrhy na všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa pracovných činností príslušného odboru.
- plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora alebo prednostu

Koordinuje:
- spoluprácu s útvarom stratégií a projektového manažmentu Mestského úradu
- stanoviská oddelení, začlenených do odboru k materiálom na pracovné rokovania a kompletizuje podklady pre primátora na tieto rokovania.
- zabezpečuje pravidelné kontakty a spoluprácu, koordináciu činnosti s externými ekonomickými a podnikateľskými agentúrami zaoberajúcimi sa ekonomickým rozvojom,

Pripravuje:
- podklady pre publicistické a verejné vystúpenia primátora,

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám