Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov každý podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, je poplatníkom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 K vyššie uvedenej skutočnosti sa viaže oznamovacia povinnosť poplatníkov, ktorí sú v zmysle  článku 8 ods. 1 VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov povinní do jedného mesiaca odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala, oznámiť správcovi poplatku vznik poplatkovej povinnosti. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre zánik poplatkovej povinnosti a vlastne každej zmeny, ktorá je rozhodujúca pre správne určenie výšky poplatku.

 

Zároveň v zmysle základných ustanovení článku 2 ods. 4 písm. b) VZN Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu v znení neskorších zmien a doplnkov každá právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území mesta Bardejov, pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad, je povinná u poverenej organizácie (t. j. EKOBARD a.s.) zmluvne si dohodnúť podmienky zhromažďovania, zberu a likvidácie komunálnych odpadov.

Počet a druh zberných nádob na komunálny odpad a ich umiestnenie v mieste vzniku odpadu dohodne producent, pôvodca komunálneho odpadu so zodpovednými pracovníkmi poverenej organizácie a MsÚ Bardejov, podľa množstva produkovaného komunálneho odpadu a podľa frekvencie zvozu v danom zvozovom rajóne (Základné ustanovenia - článok 2 ods. 4 písm. c) VZN č. 48/2003).

Nesplnenia si oznamovacej povinnosti môže mať za následok začatie konania o uloženie pokuty podľa § 155 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyššie uvedené povinnosti sa týkajú aj podnikateľských subjektov, ktorí prevádzkujú svoju činnosť v prenajatých priestoroch, ak nepreukážu nájomnou zmluvou, že v cene nájomného je zahrnutý aj poplatok za TKO. Samozrejme za predpokladu, že prenajímateľ má uzatvorenú zmluvu s poverenou organizáciou.

tlačivá

Word_32

Pdf_32

 

 

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám