Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  12. 9.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXIX.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,ktoré sa uskutoční
dňa 25. septembra 2014 (štvrtok  )  o 9,00 hod.
vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2014, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov  mesta k 30. 6. 2014 (rozprava)
 7. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2014 v obchodných spoločnostiach mesta Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. (rozprava)
 8. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2014 v m. p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca k 30. 6. 2014 (rozprava)
 9. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2013, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov (rozprava)
 10. Návrh na VI. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 (rozprava)
 11. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 12. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov (rozprava)
  a) zadanie pre spracovanie štúdie 20/2014
  b) zmena č. 27/2014
  c) zmena č. 28/2014
  d) návrh zmeny RP CMZ Bardejov – Nárožie ulíc Krátky rad a Veterná
 14. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 76/2007 o pamätihodnostiach mesta Bardejov (rozprava)
 15. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 135/2013 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach (rozprava)
 16. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku (rozprava)
 17. Návrh VZN Mesta Bardejov o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Bardejov (rozprava)
 18. Návrh  Zmien taríf a tarifných podmienok platných v MHD v meste Bardejov(rozprava)
 19. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2014 (rozprava)
 20. Interpelácie
 21. Záver

                    

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám