Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  23. 5.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXVI.   m i m o r i a d n e   zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční

 dňa 30. mája  2014 ( piatok )  o 8,00 hod.

vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  5. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2013 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta (rozprava)

                                                            a)      Bardbyt, s. r. o.
                                                            b)     
Bardterm, s. r. o.
                                                            c)     
BTS, s. r. o.
                                                            d)     
Mestské Lesy, s. r. o.

  1. Návrh programu odpadového hospodárstva mesta Bardejov na roky 2011 – 2015 (rozprava)
  2. Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Bardejov (rozprava)
  3. Záver

 

                           

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
19 máj 2022
19:00 - 22:00
Zdena Studenková - One woman show

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám