Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

 

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  23. 5.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXVI.   m i m o r i a d n e   zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční

 dňa 30. mája  2014 ( piatok )  o 8,00 hod.

vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  5. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2013 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta (rozprava)

                                                            a)      Bardbyt, s. r. o.
                                                            b)     
Bardterm, s. r. o.
                                                            c)     
BTS, s. r. o.
                                                            d)     
Mestské Lesy, s. r. o.

  1. Návrh programu odpadového hospodárstva mesta Bardejov na roky 2011 – 2015 (rozprava)
  2. Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Bardejov (rozprava)
  3. Záver

 

                           

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám