Prečítané: 6183x

hl papier primator

 

V Bardejove: 27. 11. 2018

 

P O Z V Á N K A

na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 04. 12. 2018 (utorok) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Úvodné náležitosti:
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
  3. Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva
  4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
  6. Vystúpenie novozvoleného primátora
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Návrh na poverenie výkonom funkcie sobášiacich
 5. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta