Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 17. 10. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XXVII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 24. 10. 2017 (utorok ) o 8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta(rozprava)
 5. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  1. Návrh na zvýšenie základného imania spol. Mestské Lesy, s. r. o. (rozprava)
 6. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 7. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 8. Návrh na VI. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 (rozprava)
  1. Návrh na prijatie úveru pre spol. Bardterm, s. r. o. (rozprava)
  2. Návrh zmeny príspevku Mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, Mestský podnik Bardejov na rok 2017 (rozprava)
 9. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2016 (rozprava)
  1. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účt. závierky účt. jednotky verejnej správy k 31. 12.2016, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov (rozprava)
 10. Investičné zámery mesta:
  1. Investičný zámer obnovy hradobného opevnenia mesta a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - južná časť – II. etapa(rozprava)
  2. Investičný zámer obnovy hradobného opevnenia mesta a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - východná časť (rozprava)
  3. Investičný zámer prestavby budovy bývalej psychiatrie na kultúrno-spoločenské centrum v Bardejove (rozprava)
  4. Investičný zámer nákupu nákladného auta s lesnou nadstavbou (rozprava)
  5. Investičný zámer rekonštrukcie lesnej cesty Mníchovský potok (rozprava)
 11. Návrh na schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (rozprava)
 12. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2018 (rozprava)
 13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018 (rozprava)
 14. Návrh na  ukončenie členstva v združení Karpatský Euroregión (rozprava)
 15. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

21 jún 2022
20:00 - 22:00
DEŇ "D"
17 jún 2022
19:30 - 22:30
OLD STARS BARDEJOV
05 jún 2022
16:00 - 18:00
Dychovkove popoludnia v parku
12 jún 2022
13:00 - 17:00
Deň rusínov
12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
24 jún 2022
10:00 - 22:00
ROLANDOVE HRY 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám