Prečítané: 4717x

hl papier primator

 

V Bardejove: 20. 07. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XXIII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 25. 07. 2017 (útorok ) o 8,00 hod.

v priestoroch Seniorcentra, ul. Toplianska, Bardejov

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie skrutátora, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  5. Návrh na schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (rozprava)
  6. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta