Prečítané: 9394x

hl papier primator

 

V Bardejove: 30. 06. 2016

 

P O Z V Á N K A

na XIV.  mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 04. 07. 2016 (pondelok ) o 8,30 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spol. Východoslovenská distribučná, a. s. Košice (rozprava)
  4. Návrh na zriadenie sociálnej služby Zariadenie opatrovateľskej služby (rozprava)
  5. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na projekte „Spevnenie komunikácie – ulice pri obytných jednotkách v mestskej časti Dlhá Lúka“ (rozprava)
  6. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta