Prečítané: 11459x

 

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  12. 9.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXIX.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,ktoré sa uskutoční
dňa 25. septembra 2014 (štvrtok  )  o 9,00 hod.
vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2014, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov  mesta k 30. 6. 2014 (rozprava)
 7. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2014 v obchodných spoločnostiach mesta Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. (rozprava)
 8. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2014 v m. p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca k 30. 6. 2014 (rozprava)
 9. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2013, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov (rozprava)
 10. Návrh na VI. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 (rozprava)
 11. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 12. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov (rozprava)
  a) zadanie pre spracovanie štúdie 20/2014
  b) zmena č. 27/2014
  c) zmena č. 28/2014
  d) návrh zmeny RP CMZ Bardejov – Nárožie ulíc Krátky rad a Veterná
 14. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 76/2007 o pamätihodnostiach mesta Bardejov (rozprava)
 15. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 135/2013 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach (rozprava)
 16. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku (rozprava)
 17. Návrh VZN Mesta Bardejov o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Bardejov (rozprava)
 18. Návrh  Zmien taríf a tarifných podmienok platných v MHD v meste Bardejov(rozprava)
 19. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2014 (rozprava)
 20. Interpelácie
 21. Záver

                    

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta